HOTĂRÂREA nr. 98/25.04.2019
HOTĂRÂREA nr. 98/25.04.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economicila obiectivul de investiţie: „Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare"

HCL 98 / 2019-04

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL SATU MARE

 

 

 

MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 282/19.12.2019

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 98/25.04.2019 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici

la obiectivul de investiţie:  „Pasarela pietonală și velo peste râul Someș în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare"

 

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2019.

          Luând act de raportul de specialitate al Biroului de consultanta tehnica si supervizare lucrari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr.22027/15.04.2019, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 22028/15.04.2019, de  raportul comisiei de specialitate a Consiliului local,

           Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice cu nr. 21213/15.04.2019,

Ţinând seama de prevederile: art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,

Luand în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

 Luand în considerare evaluarea financiara asumata a proiectantului, pe baza listelor de cantitati, avand în vedere că lista standardelor de cost din cadrul HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice nu cuprinde standard pentru obiective de investitii constand în poduri, pasarele.

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 

 

 

                            H O T Ă R Â R E

 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţie: „PASARELA PIETONALA SI VELO PESTE RAUL SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre abrogă H.C.L. Satu Mare nr. 137/31.05.2049 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la Obiectivul de Investiţii SI VELO PESTE RAUL SOMES IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE".

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului  Satu Mare şi serviciile de specialitate.

 

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare,  Biroului de consultanță tehnica si supervizare lucrări și

Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

 

            Președinte de ședință                                                                                           Contrasemnează

            Pop Romeo Liviu                                                                                                         Secretar

                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

22

Nr total al consilierilor absenţi

1

Voturi pentru

22

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

Documente