Anunț organizare examen de promovare
Direcția Municipală Creșe Satu Mare organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut și de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a unor salariați , personal contractual, în data de 04.07.2022, ora 10.00, locul desfășurării examenului – Str.Wolfenbuttel nr.8-10 , Loc.Satu Mare , pentru următoarele funcții :

A.    Natura posturilor pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut :
-    2 posturi contractuale de asistent medical – Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe , care prin transformare vor deveni – asistent medical principal

1.    Condiții de participare la examen 
Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut personalul contractual trebuie să îndeplinească următoarele condiții :
-    să aibe cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional din care promovează
-    să fi obținut calificativul «foarte bine»la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani , în care acesta s-a aflat în activitate
-    să dețină certificatul de grad principal în specialitatea asistență medicală generală

2.    Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu următoarele documente :
-    Cerere de înscriere la examen cu mențiunea postului 
-    Copia actului de identitate 
-    Adeverința eliberată de Compartimentul Resurse Umane – Juridic , în vederea atestării vechimii în grad profesional al funcției contractuale din care promovează 
-    Copii de pe două rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani , în care canditatul sa aflat în activitate.
-    Copia certificatul de grad principal în specialitatea asistență medicală generală

B.    Natura posturilor pentru care se organizează examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior :
-    1 post contractual administrator , grad I – Birou Buget Contabilitate , Administrativ și Achiziții Publice care prin transformare va deveni – inspector de specialitate , grad II
-    4 posturi contractuale de infirmieră - Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe , care prin transformare vor deveni – asistent medical 

1.    Condiții de participare la examen
Pentru a participa la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior , personalul contractual trebuie să îndeplinească următoarele condiții :
-    să fie angajat al instituției
-    să fi absolvit studiile superioare în perioada în care este angajatul instituției
-    studiile superioare să fie absolvite în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau să fie considerate de instituția publică ca fiind utile pentru desfășurarea activității
-    să existe aprobarea conducătorului instituției a propunerii de promovare și de modificare în mod corespunzător a atribuțiilor din fișa postului
2.    Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
-    Cerere de înscriere la examen cu mențiunea postului
-    Copia actului de identitate
-    Adeverința eliberată de Compartimentul Resurse Umane – Juridic , în vederea atestării vechimii în specialitate
-    Copia legalizată a diplomei de absolviresau după caz adeverința care să ateste absolvirea studiilor

Modalitatea de desfășurare a examenului – susținerea unei probe scrise .
Locul de desfășurare a examenului – Str.Wolfenbuttel nr.8-10 , loc.Satu Mare

Bibliografie generală comună:
-    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare

Bibliografie specifică :
Pentru funcția contractuală- Asistent Medical
-    Ordinul nr.1456/2020 , pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea , educarea , instruirea , odihna și recreerea copiilor și tinerilor
-    1555 teste de evaluare în nursing–Editura Ana Davila , București , 2003


Pentru funcția contractuală –Administrator , grad I
-    Legea 98/2016 , privind achizițiile publice
-    Legea nr.22/1969privindangajareagestionarilor , constituirea de garanțiișirăspundereaînlegătură cu gestionareabunurilorîninstituțiilepublice , cu modificările și completările ulterioare
Pentru funcția contractuală – Infirmieră
-    Ordinul nr.1456/2020 , pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea , educarea , instruirea , odihna și recreerea copiilor și tinerilor
-    1555 teste de evaluare în nursing – Editura Ana Davila , București , 2003

Înscrierea candidaților la examenul de promovare se va face până la data de 29.06.2022 , la secretarul Comisiei de examinare.


Consilier Juridic 
Temeian Ciprian


Director
Molnár Réka


Afișat azi – 16.06.2022