×
Autoritate tutelară
PREZENTARE
  • Tel: 0261.702.546
  • Program cu publicul: marți- 09.00 - 15.00, joi - 09.00 - 15.00
PREZENTARE

Atribuţii specifice:

• Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei dispozițiile privitoare la numirea curatorului special pe seama persoanelor pentru care s-a solicitat punerea sub interdicție; 

•Întocmește, la cererea birourilor notariale, dispoziții privind numirea curatorilor speciali în cauze succesorale în care sunt implicați minori, precum și în cazul unor tranzacții imobiliare în care sunt implicați minori.

• Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanței de tutelă anchetele sociale privind situaţia bolnavilor psihici care urmează să fie puși sub interdicție;

• Solicită instanţelor judecătoreşti în calitate de delegat al autorităţii tutelare, punerea sub interdicţie a unei persoane care nu are aparţinători şi este bolnavă psihic sau unde este cazul schimbarea tutorelui;

 • Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete sociale privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor;

• Verifică pe teren și întocmește anchetele sociale privind încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, pentru persoanele adulte;

• Întocmește documentația în vederea acordării unor ajutoare de urgență în vederea acoperiri cheltuielilor de înhumare a decedaților neidentificați, a celor fără aparținători sau aflați în stare de dependență socială;

• Asistă persoanele vârstnice în faţa notarilor publici, cu ocazia încheierii unui act juridic de înstrăinare a bunurilor ce le aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii lor, în baza Legii nr.17/2000;

• Verifică pe teren şi efectuează anchete sociale cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere şi îngrijire a persoanei vârstnice, obligaţii asumate prin încheierea unui contract de întreţinere în temeiul articolelor 30-34 din Legea 17/2000;

• Mediază conflictele care pot să apară în derularea contractelor de întreținere;

• Inițiază demersurile necesare în vederea executării obligațiilor de întreținere sau solicit instanțelor judecătorești rezilierea contractului și dacă este cazul formulează plângere penală;

• Reprezintă instituţia şi contrasemnează procesul verbal întocmit în baza prevederilor art. 28, ali. (3), din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Primește, verifică și transmite către Agenția Judeţeană pentru Plăți și Inspecție social Satu Mare dosarele privind indemnizația pentru creșterea copilului, precum și a stimulentului de inserție;

• Întocmește Ancheta socială necesară pentru obținerea indemnizației pentru creșterea copilului în situația în care părinții nu sunt căsătoriți și o transmite la Agenția Judeţeană pentru Plăţi și Inspecție Socială Satu Mare;

•Transmite către Agenția Judeţeană pentru Plăţi și Inspecție Socială Satu Mare a dosarelor privin alocațiile de stat pentru copii;

• Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică instanţei de judecată rapoartele de anchetă psiho-socială privind încredinţarea minorilor în caz de divorţ, stabilirea domiciliului acestora, reîncredinţare, modul de exercitare a autorităţii părinteşti, tăgada paternităţii, ;

• Verifică pe teren, întocmeşte şi comunică notarilor publici rapoartele de anchetă psiho-socială în problema stabilirii domiciliului minorilor şi a exercitării autorităţii părinteşti, în cazul divorţului prin acord în faţa notarului public;

• Asistă la audierea (la poliţie, Parchet sau Judecătorie) minorilor (conform art. 124 alin. 2 Cod procedură penală)

• Verifică pe teren şi întocmeşte anchete sociale privind situaţia familială a persoanelor condamnate care solicită amânarea executării pedepsei sau întreruperea executării pedepsei (conform art 453-457 Cod de procedură penală);

• Verifică pe teren şi întocmeşte anchete sociale, la solicitarea instanţei, privind situaţia familială şi financiară a persoanelor care solicită ajutor public judiciar;

• Verifică pe teren şi întocmeşte anchete sociale, la solicitarea instanţei, privind situaţia familială şi financiară pentru darea de seamă anuală a tutorilor;

 • Primeşte publicul, conform programului stabilit de conducerea instituției;

 • Îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii primăriei sau ale şefului său direct, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii;

• Efectuează studiu individual și documentare în domeniul legislației aplicabile.

Şef birou: Hereş Ana

Program cu publicul:

  • Marți: 09 - 15
  • Joi: 09 - 15