Finalizarea proiectului ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2”
Finalizarea proiectului  ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2”
Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL SATU MARE, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 2”, cod SMIS 120530, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest


Valoarea totală a proiectului a fost de 3.593.285,73 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 2.872.647,07 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național a fost de 1.723.588,24 lei, valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, respectiv Municipiul Satu Mare și Asociația de proprietari a fost de 1,149,058.83 lei iar valoarea cofinanțării neeligibile a beneficiarului, respectiv Municipiul Satu Mare și Asociația de proprietari a fost de 720.638,66 lei.


Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale prin creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.


Obiectivul specific al proiectului a fost reabilitarea și eficientizarea din punct de vedere energetic a clădirii de pe str. Dariu Pop nr.7, prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, termohidroizolația acoperișului tip terasă, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie performantă energetic, înlocuirea corpurilor de iluminat, modernizare lift.


Prin implementarea proiectului s-au obținut rezultate:
1. Scăderea anuală a gazelor cu efect de seră cu 188,64 (echivalent tone CO2)
2. Un număr de 88 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie


Impactul investiției la nivel local se reflectă prin creșterea nivelului de confort interior, scăderea consumurilor și a costurilor pentru încălzire, diminuarea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie respectiv îmbunătățirea aspectului urbanistic al orașului. Durata de implementare a proiectului este de 91 luni, în perioada 01.06.2016 – 31.12.2023.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 http://www.inforegio.ro/ și pagina de Facebook a programului http://facebook.com/inforegio.ro.

 

Documente