ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 06.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr.333/05.05.2020

privind convocarea de îndată a Consiliului Local al municipiului Satu Mare
în şedinţă extraordinară, pe data de 06.05.2020 ora 14


Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art.134 alin. (4), art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art.83 din Anexa 1 la Decretul Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă de îndată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 06.05.2020 ora 14, prin platforma on-line de videoconferință, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

 

Art.2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei www.satu-mare.ro.

 

Art.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

Primar,
Kereskényi Gábor

                                                                                                                                       Contrasemnează
                                                                                                                                        Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolța


Red./dact./4 exemplare
Mariana Husar

                                                   Anexa la dispoziția nr. 333/5.05.2020

 

 

                                                                 PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte din subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 


Primar,
Kereskényi Gábor

 


Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

Red./dact./4 ex
Mariana Husar