ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 12.03.2020
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 12.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr.222/6.03.2020

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
în şedinţă extraordinară, pe data de 12.03.2020 ora 14

 

Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

 

ART.1 Se convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 12.03.2020 ora 14. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

 

ART.2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei http://old.primariasm.ro.

 

ART.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor

Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 


Red./dact./4 exemplare
Mariana Husar

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 222/6.03.2020


PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.269/2019 privind imobilele care intră sub incidența prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unei taxe speciale achitate pe linie de stare civilă
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare, cartier Sătmărel, zona Ferma Sătmărel"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 


Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 


Red./dact./4 exemplare
Mariana Husar