ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA 30.01.2020
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI

 


DISPOZIŢIA nr.54/23.01.2020

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
în şedinţă ordinară, pe data de 30.01.2020 ora 14:00


Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

 

ART. 1 Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 30.01.2020 ora 14:00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.


ART. 2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei http://old.primariasm.ro.


ART. 3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor

Contrasemnat,
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 


Red./dact./4 exemplare
Husar Mariana

 

 


ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 54/23.01.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 13.12.2019

2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 19.12.2019

3.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna februarie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4.Proiect de hotărâre pentru corectarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 232/27.09.2018 privind modificarea H.C.L.Satu Mare nr. 60/26.03.2015 privind înființarea Centrului Tehnologic de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.37 / 23.02.2017 privind aprobarea metodologiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare, Centrului Cultural G.M. Zamfirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 38/23.02. 2017 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL 157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8.Proiect de hotărâre privind valorificarea cantității de 24 mc. masă lemnoasă fasonată provenită din lucrări de igienă a fondului forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții- Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Satu Mare str. Mierlei, Zona Alecu Russo
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11.Proiect de hoărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 291/19.12.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții - Extindere a retelei electrice de distributie în localitatea Satu Mare zona str. Gorunului și Padurea Noroieni
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural " G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14.Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării finale a managementului la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15.Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. -Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 64 mp. înscris în CF nr181680 Satu Mare, cu nr. cadastral 181680
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17.Proiect de hotărâre privind vânzarea către Misz Andreea a locuinței situată în municipiul Satu Mare B-dul Cloșca nr.72-74, bl.A, parter ap.9
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

18.Proiect de hotărâre privind vânzarea către Piț Georgiana Loredana a locuinței situate în municipiul Satu Mare B-dul Cloșca nr. 72-74, bl.B, et.2 ap.23
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Iniţiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

21.Diverse - Informări consiliul local


Primar,
Kereskényi Gábor


Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 


Red/dact/4 exemplare
Mariana Husar