ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 26.03.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

 


DISPOZIŢIA nr. 263/18.03.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
în şedinţă ordinară, pe data de 26.03.2020 ora 14:00

 

 


Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 50 din Anexa 1 la Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020,

DISPUNE:

ART. 1 Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 26.03.2020 ora 14:00. Ședința va avea loc on-line prin videoconferință cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART. 2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituției www.satu-mare.ro.

ART. 3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 

 


Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

 

 

Contrasemnat,
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

Red./dact./4 exemplare
Husar Mariana

 


ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 263/18.03.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 


1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.02.2020

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 12.03.2020

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna aprilie 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile în valoare de maxim 153.563.728,81 lei, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local /refinanțării datoriei publice locale
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare alocate în semestrul II al anului școlar 2019 -2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență de pe teritoriul administrativ al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9.Proiect de hotărâre privind acordarea în folosință gratuită a imobilului situat în Satu Mare, Piața Anghel Saligny, în favoarea Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, modului de valorificare și a prețului de pornire la licitație, a masei lemnoase parte din producția anului 2020, partida 10264 Conservare, din fondul forestier proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Diverse - Informări consiliul local

 

 

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 

 Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red/dact/4 exemplare
Mariana Husar