ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 27.08.2020
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr.500/20.08.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
în ședință ordinară, pe data de 27.08.2020 ora 14:00


Primarul Municipiului Satu Mare,
Având în vedere prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și prevederile H.G. nr.668/14.08.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 27.08.2020 ora 14:00. Şedinţa va avea loc în sala mare de şedinţe a Consiliului Județean Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

 

Art.2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei http://old.primariasm.ro.

 

Art.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor


                                                                                                   Contrasemnat,
                                                                                                Secretar general,
                                                                                                Mihaela Maria Racolța


Red./dact./4 exemplare
Husar Mariana

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI Nr. 500/20.08.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.07.2020

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 11.08.2020

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Iniţiator proiect: Comisia Juridică, Disciplină și Integrare Europeană a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6.Proiect de hotărâre pentru implementarea măsurii privind gratuitatea serviciului public de transport local rutier, pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/ autorizat
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Transurban S.A. Satu Mare a unui contract de asistență juridică
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 1 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 28/2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție ,, Prelungirea străzii Diana"

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: " Reabilitare clădire Sala Studio ÁCS ALAJOS și mansardare în volumul existent "
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
,, Parcare etajată S+P+4,, Amplasament: Satu Mare, str. Decebal FN
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal
,,Parcare etajată S+P+2,, Amplasament: Satu Mare, str. Mihail Kogălniceanu nr.5
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal
,, Apart Hotel S+P+2 ,, Amplasament: Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr.17
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Planul Urbanistic Zonal ,,Hală de producţie sisteme de automatizare industriale ,, Amplasament: Satu Mare,
B-dul Lucian Blaga FN
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei: Plan Urbanistic Zonal "Zonă mixtă servicii medicale, apart hotel şi rezidenţială" Amplasament: Satu Mare, B-dul Henri Coandă nr.11
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal - ,,Ansamblu de locuinţe colective, spaţii comerciale, servicii şi agrement în municipiul Satu Mare, str. Careiului nr.1-3"
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale cu propunere de dezmembrare a imobilului-teren situat în municipiul Satu Mare, str. Panait Cerna 47/A
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării a unor construcţii situate în Satu Mare, str. Lükő Béla nr. 9 

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 124/30.07.2020 privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, aprobat prin H. C. L. Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 421
Iniţiator proiect:viceprimar Albu Adrian

24. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul și cuprinsul HCL nr. 92/28.05.2020 privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr.550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25
Iniţiator proiect:viceprimar Albu Adrian

25. Diverse-Informări consiliul local

Primar,
Kereskényi Gábor

 

Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

Red/dact/4 exemplare
Mariana Husar