ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 28.05.2020
ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 28.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI

 

DISPOZIŢIA nr. 352/21.05.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
în şedinţă ordinară, pe data 28.05.2020 ora 14:00


Primarul Municipiului Satu Mare,

Având în vedere prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin. (1), lit. a), alin. (3) lit. a), alin (5) lit. a^1), lit.a^2) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și prevederile H.G nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 28.05.2020 ora 14:00. Ședința va avea loc prin platformă on-line de videoconferință cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituției http://old.primariasm.ro.

Art.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor

Contrasemnat,
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța


Red./dact./4 exemplare
Husar Mariana

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 352/21.05.2020

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 30.04.2020

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Satu Mare din data de 06.05.2020

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna iunie 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2020
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L Satu Mare nr. 198/19.07.2018 privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul de investiţie: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din municipiul Satu Mare"
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor tarife din contractul de servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare nr. 336 - 60748 data 17.12.2019
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire la licitație a unui volum de masă lemnoasă de 39.5 mc, buștean gater, provenit din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase de 243 mc. din partida 1635321 IG, provenită din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Negrești Oaș
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre privind acceptarea succesiunii vacante pentru imobilul situat în municipiul Satu Mare, înscris în TP nr.31-162399 din 31.05.2016, emis pe seama defunctei Kabay Cornelia Maria

Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr. 550/2020 și a spațiului comercial ,,Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr. 1 str. Martirilor Deportați nr. 25
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare - terenuri proprietatea publică a municipiului Satu Mare, situate în Piața de Alimente nr.1, Piața de Alimente nr.2 și Piața de Alimente Someș, în vederea concesionării și aprobarea concesionării acestora proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren situat în municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr. 53
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren în suprafață de 1088 mp. situat în municipiul Satu Mare, str. Iuliu Maniu nr. 45
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

16. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a terenului înscris în CF nr. 156191 Satu Mare sub nr. cadastral 156191 și vânzarea prin negociere directă a terenului situat în Satu Mare, B-dul Cloșca nr.94
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului teren în suprafață totală de 295 mp, situat în municipiul Satu Mare, str. Fântânii
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

18. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren cu destinația de drum, din municipiul Satu Mare
Inițiator proiect: viceprimar Albu Adrian

19. Diverse - Informări consiliul local

 

Primar,
Kereskényi Gábor


Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

Red/dact/4 exemplare
Mariana Husar