Rezumat HOTĂRÂREA nr. 202  din 30.03.2022
Se aduce la cunoștință publică Rezumatul Hotărârii nr. 202 din 30.03.2022

Se aduce la cunoștință publică Rezumatul Hotărârii nr. 202 din 30.03.2022 
Dosar nr.: 65/2021
Petiţia nr.: 803/02.02.2021
Petent: T.C.D.
Reclamată: Primăria Satu Mare
Susținerile părților conform obiectului dosarului

Susținerile petentului
Prin petiția înregistrată la CNCD cu nr. 803/02.02.2021 petentul reclamă faptul că în data de 16.11.2020, reclamanta Primăria Municipiului Satu Mare a publicat un anunț prin care au fost scoase la concurs pentru Direcția de Asistență Socială Satu Mare – Centrul Creșe următoarele:  5 posturi de asistent medical, 1 post inspector de specialitate II, 3 posturi de referenţi educatori, 3 posturi infirmiere, 2 posturi îngrijitoare, 1 post administrator şi 2 posturi muncitor calificat II – calificare bucătar, pentru care s-a solicitat și cunoașterea limbii maghiare.


Susținerile părții reclamate
În susținerea legalității actelor prin care s-a realizat organizarea concursului, precum și a caracterului nediscriminatoriu a condiției cunoașterii limbii maghiare pentru ocuparea acestor posturi, precizează că potrivit art. 41 alin. 6 din Legea asistenței sociale nr.292/2011: ,,În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii minorităților naționale fie au o pondere de peste 20% din numărul total al locuitorilor, fie numără cel puțin 5.000 de cetățeni, prin grija autorităților administrației publice locale, instituțiile și unitățile de asistență socială asigură și personal cunoscător al limbii minorităților naționale respective, cu respectarea celorlalte prevederi din fișa postului.
Ambele creşe se află în subordinea D.A.S., arondate Liceului Reformat Satu Mare şi au ca activitate educaţie antepreşcolară cu predare în limba maghiară şi au fost înfiinţate în respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Motivarea în fapt și drept


COLEGIUL DIRECTOR HOTĂRĂŞTE:


Reclamantul a contestat necesitatea cunoașterii limbii maghiare pentru toate cele 22 de posturi.
Colegiul director va aplica reclamatei sancţiunea avertismentului în ceea ce priveşte condiţionarea ocupării a doar două posturi, respectiv de administrator şi bucătăreasă, din totalul de 22 de posturi, acestea fiind activităţi pentru care cunoaşterea limbii maghiare nu este indispensabilă. Pentru celelalte posture scoase la concurs se justifică solicitarea cunoaşterii limgii maghiare, în contextual dat această condiţie fiind o cerinţă profesională reală şi determinantă.
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,
Data redactării: 02.05.20222