ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 23.10.2020
ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILULUI LOCAL SATU MARE DIN DATA DE 23.10.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
MUNICIPIUL SATU MARE PRIMARUL MUNICIPIULUI


DISPOZIŢIA nr.626/19.10.2020

privind convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare
în şedinţă extraordinară, pe data de 23.10.2020


Primarul Municipiului Satu Mare,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art.134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) şi art. 135 alin. (4) şi (5) coroborate cu prevederile art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe data de 23.10.2020 ora 15. Şedinţa va avea loc în sala mare de şedinţe a Consiliului Județean Satu Mare, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul oficial al instituţiei http://old.primariasm.ro.

Art.3 Prezenta se comunică, prin grija secretarului general al municipiului Satu Mare, consilierilor locali şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.


Primar,
Kereskényi Gábor

 

 

Contrasemnează
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 


Red./dact./4 exemplare
Mariana Husar

 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR. 626/19.10.2020


PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

Primar,
Kereskényi Gábor

 


Întocmit
Secretar general,
Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 


Red./dact./4 exemplare
Mariana Husar