SERVICII POȘTALE

Denumire contract: Servicii poștale

Cod CPV: 64112000-4

Valoarea estimată: Valoarea totală estimată fără TVA a serviciilor, stabilită în conformitate cu prevederile art. 12, lit. b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare este de 648.361,54 lei (fără TVA).

Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut, având în vedere că specificaţiile tehnice au fost stabilite clar şi se urmăreste doar punctarea preţului.
Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare: Se regăsesc în cadrul documentației de atribuire, publicat ca anexa.

Modul de prezentare a ofertei:
Ofertantul are obligația să transmită oferta la Registratura autorității contractante, Primăria Municipiului Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie, nr. 1, Registratură, camera 5.

Oferta va cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele:

a) Adresă de înaintare;

b) Certificat Constatator ONRC;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară.

Data limită pentru depunerea ofertei: Ofertele se vor depune în original până la data de 05.01.2021,ora 12:OO, la sediul autorităţii contractante, Primăria Municipiului Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie, nr. 1, Registratură, camera 5.

Data limită de deschidere a ofertelor va fi data de 05.01.2021 ora 12:30, Sala de ședință a Consiliului Local Satu Mare.
Limba de redactare a ofertei: Română

Perioada de valabilitate a ofertei: 3 luni.

 

SE CONSTITUIE CA ANEXĂ DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE.