×
Monitorul Oficial Local
Statutul Municipiului Satu Mare

HOTĂRÂREA Nr. 163/24.09.2015
privind aprobarea Statutului Municipiului Satu Mare

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2015.
Luând act de Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă, înregistrat sub nr. 38401/12.08.2015, de Expunerea de motive a viceprimarului Municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 38403/12.08.2015, de Raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 96/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale,
Luând în considerare prevederile pct. 4.3 din anexa II a Legii nr. 351/2001, actualizată, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, potrivit cărora Satu Mare are statutul de municipiu reşedinţă de judeţ, de rangul II,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 alin. 3 lit. a, ale art. 45 alin. 1 şi alin. 6 şi ale art.115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă Statutul Municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului prin aparatul de specialitate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.


Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnat
    Roca Radu Tiberiu                                                                       Secretar
                                                                                            Mariana Suciu

Total consilieri locali 23
Prezenţi 22
Pentru 22
Împotrivă 0
Abţineri 0


Redactat în 6 exemplare originale

Documente