Venitul minim de incluziune înlocuiește ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei
Venitul minim de incluziune înlocuiește ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei
Solicitarea acestui sprijin financiar se poate face la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare de luni până vineri între orele 08.30-14.30.

Conform Legii nr. 56 din 3 martie 2023, privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, începând cu 1 ianuarie 2024 încetează de drept drepturile de ajutor social acordate familiilor și persoanelor singure, stabilite în baza prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat și drepturile de alocație pentru susținerea familiei acordate familiilor cu copii, stabilite  în baza prevederilor Legii nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei.


Familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei aflate în plata drepturilor, precum și alți solicitanți familii și persoane singure aflate în situație de dificultate, în măsura în care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de noile măsuri de sprijin financiar acordat de Legea nr. 196/2016, în scopul asigurării unui nivel de trai minimal cât și pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație, se pot adresa Direcției de Asistență Socială Satu Mare atât pentru obținerea informațiilor necesare cât și pentru depunerea cereriilor și a documentelor în vederea acordării venitului minim de incluziune.

  
Prin Legea nr. 196/2016 se reglementează venitul minim de incluziune, beneficiu de asistență socială acordat familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială. Venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate și prevenirii riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație.

 

Venitul minim de incluziune se compune din una sau mai multe din următoarele categorii de ajutoare financiare: 

-    ajutorul de incluziune (vechiul ajutor social) care reprezintă ajutorul financiar acordat familiilor și persoanelor singure și ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 275 lei inclusiv, pentru asigurarea necesitățiilor zilnie de viață 
-    ajutor pentru familia cu copii ( vechea alocație pentru susținerea familiei) care reprezintă ajutorul financiar acordat familiilor ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 700 lei inclusiv și care au în întreținere unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 18 ani în scopul prevenirii riscului de sărăcie în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație.

Beneficiază de venitul minim de incluziune:

-    familiile și persoanele singure care au domiciliul sau reședința în România
-    familiile și persoanele singure fără domiciliu sau reședință și fără locuință denumite în continuare persoane fără adăpost, numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelului unitățiilor administrativ teritorile în care trăiesc.
  
  Pot solicita venitul minim de incluziune:

-    în cazul ajutorului de incluziune familiile și persoanele singure ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 275 lei inclusiv
-    în cazul ajutorului de incluziune persoana singură cu vârstă de cel puțin 65 de ani ale cărei venituri nete lunare ajustate sunt de până la 400 lei inclusiv
-    în cazul ajutorului pentru familia cu copii – familiile ale căror venituri nete lunare ajustate sunt de până la 700 lei inclusiv și care au în întreținere unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 18 ani.

   

Venitul minim de incluziune se acordă la cererea persoanei îndreptățite sau a reprezentantul familiei, însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor înscrise în cerere și de un angajament de plată pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit precum și de documentele doveditoare.

   

Cererea prevăzută mai sus conține date privind persoana îndreptățită, date privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile deținute, tipul de locuință, numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de domiciliu sau reședință, informații privind situația educațională și profesională atât al persoanei îndreptățite cât și a membrilor familiei precum și informații privind nevoile speciale și situațiile particulare în care aceștia se află.

   

Cererea de acordare a venitului minim de incluziune însoțită de documentele doveditoare se înregistrează de către solicitant la serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul, reședința sau trăiește, urmând ca cererea să fie prelucrată de personalul serviciului de asistență socială de la nivelul primăriei în Sistemul Național Informatic pentru Asistență Socială ( SNIAS).

   
   

Pentru informarea, consilierea, cu privire la condițiile de acordare a venitului minim de incluziune, modalitatea de completare a cererii, documentele doveditoare necesare, obligații și drepturi, inclusiv pentru depunerea cererii, potențialii beneficiari se pot prezenta la sediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare  str. Ilișești nr. 4, de luni până vineri, între orele 08.30-14.30.
 

Documente