×
Formulare și acte necesare
Eliberarea Anexei 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale.

PROCEDURA

Privind eliberarea „Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale“

– Anexa 24 –

ACTE NECESARE:

1. Cerere - se obține în mod gratuit la Serviciul Stare Civilă, sau se poate descărca fișierul atașat (se imprimă pe format de hârtie A4, față-verso);

2. Certificat de deces al autorului succesiunii;

3. Certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcția de Impozite și Taxe Locale pe numele defunctului;

4. Certificat de naștere și de căsătorie pentru soțul supraviețuitor;

5. Certificat de naștere și de căsătorie ( în cazul schimbării numelui ) pentru moștenitori;

6. Actul de identitate pentru toți moștenitorii;

7. Extras Carte Funciară eliberat în luna care se depune cererea, în situația în care obiectul moștenirii se referă la un imobil de natură construcție și/sau teren;

8. Titlul de proprietate în situația în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar;

9. Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deținute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiunea (contract de vânzare –cumpărare/construire, proces verbal de predare - primire a locuinței; contract de împrumut și adeverință de achitare integral, carte de identitate și talon auto, certificat de acționar, testament etc).

Cererea însoțită de actele necesare se depune la Primăria municipiului Satu Mare, Serviciul Stare Civilă. Actele doveditoare se prezintă în original.

 

NOTĂ:

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24 ) se eliberează o singură dată la cererea moștenitorilor ( succesibililor ) prezumtivi ai defunctului. Persoana îndreptățită să solicite la cerere eliberarea ,,Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale” ( Anexa 24 ) este persoana care face dovada scrisă că are vocație succesorală.

De asemenea, din oficiu, secretarul unității administrativ – teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în conformitate cu dispozițiile prevăzute de art.243 alin.(3)-(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa 24 poate fi eliberată la cerere și altei persoane împuternicită prin procură specială/avocațială, în cazul în care persoana îndreptățită nu se poate prezenta personal.

Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale este documentul administrativ necesar în procedura dezbaterii succesorale care se desfășoară exclusiv în fata notarului public competent sau a instanței judecătorești în a cărei rază teritorială a avut ultimul domiciliu defunctul.

Anexa 24 nu atestă calitatea de moștenitor și nici dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile sau imobile deținute de defunct.

Dovada calității de moștenitor legal sau testamentar, precum și dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor acceptanți asupra bunurilor din masa succesorală în cota care se cuvine fiecăruia, se constată prin certificatul de moștenitor eliberat de notarul public, conform art.1132 din Codul civil.

 

 

Documente