Anunț
Anunț
În baza prevederilor art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR. 1/18.01.2024 pentru aprobarea suspendării execuției perioadei de mobilizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023;


Hotărârea este afişată în vederea consultării, la avizierul Primăriei  Satu Mare şi publicată pe site-ul instituţiei  www.primariasm.ro  în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local  și Monitorul Oficial Local.


Secretar  general,
Mihaela Maria Racolţa