Anunț
Anunț
Tabel cuprinzând solicitanții, cetățeni străini, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, care au depus cereri pentru a putea beneficia de sumele forfetare lunare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană, prevăzute la art. 1 alin. (10) și alin. (11) din OUG nr. 15/2022, în luna iunie 2024

În conformitate cu prevederile art. 7 ale H.G. nr. 368 din 26 aprilie 2023, pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare, decizia cu privire la acordarea sau refuzul acordării sumelor forfetare se aduce la cunoștiința solicitanților prin afișare la sediul autorității publice locale și pe site-ul acesteia.

Documente