Anunț
În baza prevederilor art. 197-198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoştinţă publică următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR.192/27.06.2024 privind aprobarea modalității de prestare a serviciului de transport public local de călători  prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Satu Mare  în perioada 2024-2030 a documentației în vederea atribuirii și atribuirea prestării serviciului;

HOTĂRÂREA NR.198/27.06.2024 pentru delegarea gestiunii serviciului privind activitatea de  dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Satu Mare;


HOTĂRÂREA NR.205/27.06.2024 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de industrie și depozitare cu funcțiuni complementare Amplasament: Satu Mare, str. Aurel Vlaicu;


HOTĂRÂREA NR.206/27.06.2024 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Atelier tinichigerie auto Amplasament:  Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 129;


HOTĂRÂREA NR.207/27.06.2024 privind  aprobarea documentației  P.U.Z. – Zonă de agrement  Amplasament:  Satu Mare, drumul Petalelor nr. 19;


HOTĂRÂREA NR.208/27.06.2024 privind  aprobarea documentației  PUZ- Construire blocuri de locuinţe D+P+4E cu spaţii comerciale la parter în Municipiul Satu Mare, Str. Gellért Sándor, nr. Cad. 187426.

 

Hotărârile sunt afişate în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi publicate pe site-ul instituţiei www.primariasm.ro în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local  și Monitorul Oficial Local.


                                                 Secretar  general, 
                                            Mihaela Maria Racolţa