ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE ÎN CADRUL DIRECȚIEI MUNICIPALE CREȘE
Direcția Municipală Creșe Satu Mare organizează concurs de recrutare, proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 10:00 și interviul în data de 27.07.2022, ora 10:00, locul desfășurării concursului de recrutare Str.Wolfenbuttel nr.8-10, Loc.Satu Mare, în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante:

6 posturi educator puericultor, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe;
1 post muncitor calificat (bucătar), grad profesional II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe;
1 post infirmieră, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe.
1 post referent educator II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe,
1 post medic, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe.
Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere,  probă scrisă şi interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Calendar:

selecţia dosarelor are loc în data de 15.07.2022;    
afişare rezultat selecţie dosare în data de 18.07.2022; 
proba scrisă are loc în data de 21.07.2022, ora 10.00;
afişare rezultat proba scrisă în data de 22.07.2022;
interviul are loc în data de 27.07.2022, ora 10.00;
afişare rezultat interviu 28.07.2022;
afișare rezultate finale 02.08.2022.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Dosarele candidaților vor fi depuse la locul desfășurării concursului de recrutare Str.Wolfenbuttel nr.8-10, Loc.Satu Mare și vor fi preluate de către secretarul comisiei de concurs, în perioada 30.06.-13.07.2022, între orele 10:00-14:00.

Criterii generale: 
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține în mod obligatoriu următoarele documente :
•    cerere de înscriere cu mențiunea postului;
•    copia actului de identitate;
•    Curriculum Vitae model european;
•    copiile după diplomele de studii, certificate  și alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
•    copie după carnetul de muncă sau după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor, respectiv vechimea în muncă;
•    adeverință medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;
•    cazier judiciar;
•    aviz psihologic;
•    certificat de integritate comportamentală.
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării posturilor de educator puericultor , Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și calificare în domeniul psihopedagogic/educator
- vechime în muncă: minim un an

Bibliografia pentru posturile de educator puericultor, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
b)    Curriculum pentru educație timpurie 2019 Ministerul Educației Naționale;
c)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
d)    OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , partea VI , titlul III (personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice) și partea VII (răspunderea administrativă);
e)    Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educție timpurie antepreșcolară;
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării postului de muncitor calificat (bucătar), grad profesional II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii absolvite cu diplomă de minim zece clase și calificare de bucătar;
- vechime în specialitate: minim un an

Bibliografia pentru postul de muncitor calificat (bucătar), grad profesional II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;

b)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
c)    Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educție timpurie antepreșcolară;
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării postului de infirmieră, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii absolvite cu diplomă de minim zece clase și calificare de infirmieră;
- vechime în muncă: minim un an

Bibliografia pentru postul de infirmieră, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
b)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
c)    Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educție timpurie antepreșcolară;
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării postului de referent educator II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și calificare în domeniul psihopedagogic/educator;
- vechime în muncă: minim un an

Bibliografia pentru postul de referent educator II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
b)    Curriculum pentru educație timpurie 2019 Ministerul Educației Naționale;
c)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
d)    OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , partea VI , titlul III (personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice) și partea VII (răspunderea administrativă);
e)    Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educție timpurie antepreșcolară;
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării postului de medic, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe – medicină, domeniul de licență sănătate, specializarea medicină.

Bibliografia pentru postul de medic, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
b)    Esențialul în pediatrie – profesor Dr. Eugen Pascal Ciofu;
c)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
d)    OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , partea VI , titlul III (personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice) și partea VII (răspunderea administrativă);
e)    Ordinul nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Consilier Juridic
Temeian Ciprian

 

Director
Molnár Réka


Afișat azi: 29.06.2022

Documente