×
Organizare și atribuții
Atribuții Evidența Persoanelor

În temeiul  O.G nr. 84/2001  privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată cu modificările și completările ulterioare, H.G nr. 1.375 din 4 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, angajații din cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic desfășoară următoarele activități:

 • actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, cu datele de identificare si adresele cetățenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială (Municipiul Satu Mare și un număr de 9 comune arondate: Agriș, Bârsău, Botiz, Doba, Dorolț, Lazuri, Micula, Odoreu, Vetiș);
 • furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Naţional de Evidenţa a Persoanelor;
 • utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 • furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţiile şi instituţiie publice centrale, judeţene, locale, agenţi economici şi către cetăţeni;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
 • primeşte cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de identitate provizorii și a vizelor de reședință, pe care după actualizarea SNIEP, efectuarea demersurilor prevăzute de lege, respectiv tipărirea în cazul CI de către BJABDEP Satu Mare,  le eliberează solicitanţilor;
 • ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • intocmeşte şi transmite lunar la D.G.E.P. Satu Mare situaţiile privind principalii indicatori ai activităţii de evidenta a persoanelor;
 • intocmeşte şi transmite lunar la D.G.E.P. Satu Mare situaţia privind punerea în legalitate a persoanelor de etnie romă;
 • intocmeşte şi transmite lunar la D.G.E.P. Satu Mare situaţia privind rebuturile rezultate din activitatea specfică de operare/prelucrare date personale în vederea producerii CI;
 •  intocmeşte şi transmite trimestrial la B.J.A.B.D.E.P.  Satu Mare situaţia privind rebuturile rezultate din activitatea specfică de operare/prelucrare date personale în vederea producerii CI;
 • intocmeşte şi transmite lunar la D.E.B.A.B.D.- Biroul Schengen și Relații Internaționale situaţia stergerile din SINS;
 • se deplasează cu camera mobilă la persoanele netransportabile sau internate în unități sanitare/de ocrotire și protecție socială, respectiv la persoanele aflate în arest sau în custodia Penitenciarului Satu Mare, în vederea punerii în legalitate pe linie de evidență a persoanelor;
 • completează formularele E 401/certificarea stării civile;
 • acordarea avizului de alocare CNP, conform art 132 alin. (1) din H.G. 64/2011;

Legislație specifică:

 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 97 din 14 iulie 2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Hotărârea nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • Ordonanţa nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completarile ulterioare;
 • REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 • Ordonanţa nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor in materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – reglementările cu referire la starea civilă şi evidenţa persoanelor;
 • ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018  privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.