ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 24.11.2022, ora 14:00, în sala  de ședințe a Consiliului Local  Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.1137/17.11.2022

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 27.10.2022
 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna decembrie  2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului uman aparținând domeniului public al Municipiului Satu Mare, aflat în administrarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Satu Mare, pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 7. Proiect de hotărâre  pentru modificarea poziției 17 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 340/29.09.2022, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 8. Proiect de hotărâre privind dispunerea unei măsuri cu privire la conducerea instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  și a devizului general   pentru obiectivul de investiții ”Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16” din Municipiul Satu Mare, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții  ”Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16” din Municipiul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 10. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 319/15.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții  ”Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al Râului Someș din Municipiul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal – ,,Extindere hale de producție,,  amplasament: Satu Mare,  str. Fagului nr.35. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal  – ,,Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale și acceptarea ofertelor de donație,,  amplasament: Satu Mare, str. Basmelor. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Planul Urbanistic Zonal– ,,Zonă de agrement,,  amplasament: Satu Mare, Drumul Petalelor nr. 68. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic  Zonal  –,,Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale,, amplasament: Satu Mare, str. Scheffler Janos. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea  Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare nr. 231/2018. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
 17. 17. Proiect de hotărâre  privind însușirea și aprobarea documentației cu propunere de dezmembrare a unui imobil teren, situat în Satu Mare, Piața de Alimente nr. 1. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui drept de superficie cu titlu oneros asupra unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului  Satu Mare, în favoarea proprietarilor de construcții amplasate pe acesta. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 19. Proiect de hotărâre privind renunțarea la dreptul de superficie asupra imobilelor  teren identificate prin CF nr. 186118 și CF nr. 186120 Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 20. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 41/10.02.2022. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 21. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a unor terenuri situate în Satu Mare, B-dul Lalelei. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Lăpuște Cosmin Răzvan a locuinței situată în Municipiul  Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, ap.41. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 23. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Milac Daniel- Mihai  a locuinței situată în Municipiul  Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, ap.6. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 24. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unor parcele de teren aferente construcțiilor situate în  Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.64 – 66. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren  situat în  Satu Mare,  str. Nicolae Bălcescu nr. 19. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren  situat în Satu Mare, str. Zutphen nr. 4. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren  situat în  Satu Mare,  str. Azuga nr. 16. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 28. Proiect de hotărâre  privind aprobarea recoltării partizilor extraordinare precum și modul de valorificare a cantitătii de 429,14 mc. masă lemnoasă, provenita din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 29. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor în Registrul Agricol Electronic al Municipiului  Satu Mare, în perioada 01.08.2022 – 31.10.2022. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina-Marina
 30. Diverse -Informări consiliul local


                                                  Primar,
                                           Kereskényi Gábor


 

Documente