Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local
Anunț privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 28.03.2024, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 110/ 21.03.2024

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 


1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 29.02.2024

 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 14.03.2024

 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna aprilie 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale  strecurate în Anexele nr.1 și nr.2 la H.C.L. Satu Mare 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile  aplicabile  în Municipiul Satu Mare, în anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  rectificării Bugetului creditelor interne  al Municipiului  Satu Mare,  pe anul 2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  „Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Satu Mare” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021, Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu). Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: P.U.Z.- Ansamblu de locuințe unifamiliale, lotizare și acceptarea ofertei de donație, amplasament: Satu Mare , str. Odoreului nr. 47/A. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare, Sătmărel – Zona 1”, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, Sătmărel - Zona 2, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

12. Proiect de hotărâre  privind participarea Municipiului Satu Mare la „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

13. Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea Anexei nr. 1 si Anexei nr.2 la H.C.L. Satu Mare nr. 70/14.03.2024. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei cantități de 74,40 mc. sortiment lemn de foc, pentru consumul propriu al unităților de interes local, masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare și a prețului pentru o cantitate de 2,7 mc. buștean gater, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării și a modului de valorificare a masei lemnoase, partida  2300145400740 – Pădurea Mare, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate, în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite prin programul ANL. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea clauzelor contractului de concesiune nr. 465/09.01.2006. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și actualizarea unor clauze din contractul de concesiune nr. 675/15.06.2006. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

21. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a unui imobil-teren în suprafață de 611 mp identificat prin CF nr. 174471 Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

22. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare a unui imobil teren în suprafață de 485 mp. situat în Municipiul Satu Mare, str. B. P. Hașdeu nr.34. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 24/ 27.01.2022. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

24. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren înscris în CF nr. 188587 Satu Mare sub   nr. top 219 și vânzarea suprafeței de 254 mp. rezultată în urma dezmembrării. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul  Satu Mare, str. Ady Endre nr. 15. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 


26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul  Satu Mare, str. Petőfi Sándor nr. 4/A. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul  Satu Mare, str. A. I. Cuza nr. 3. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

28. Diverse -Informări consiliul local

 

                                                         Primar,
                                                  Kereskényi Gábor  
 


 

Documente