×
informații generale

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SATU MARE

Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare a preluat activitatea de stabilire, constatare, control, urmărire şi încasare a impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionare a obiecțiunilor, contestaţiilor şi plângerilor formulate la actele de control şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetelor locale, începând cu anul 2000.

Actul normativ care a reglementat preluarea activităților de mai sus , a fost  Hotărârea guvernului nr. 333 din 29 aprilie 1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale .

Instituția își desfășoară activitatea specifică prin cele două servicii care o alcătuiesc : Serviciul Impunere Constatare Control și Serviciul Evidență Venituri ,Urmărire și Executare Silită .

 

SERVICIUL IMPUNERE CONSTATARE CONTROL

Serviciul Impunere Constatare şi Control care are ca sarcini principale impunerea contribuabililor, verificarea declarațiilor de impozite si taxe precum şi constatarea eventualelor abateri de la legislația fiscală în vederea corectării lor .

Prin activitatea pe care o desfăşoară, realizează aşezarea impozitelor şi taxelor locale, participând astfel la realizarea veniturilor bugetului local, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local.

Prin acţiunile de inspecție fiscală desfășurate , acest serviciu verifică modul în care contribuabilii îşi respectă obligaţiile pe care le au faţă de bugetul local, în ceea ce priveşte calcularea, declararea şi virarea impozitelor şi taxelor locale în termen şi atrage venituri suplimentare la bugetul local prin identificarea și impozitarea bunurilor impozabile nedeclarate.


SERVICIU EVIDENŢA VENITURILOR URMĂRIRE ȘI EXECUTARE SILITĂ

Atribuţii specifice serviciului
Compartimentul evidenţa veniturilor

 • efectuează evidenţa fiscală a veniturilor
 • efectuează descărcarea rolurilor contribuabililor care au efectuat plăţi prin trezorerie
 • întocmeşte situaţii periodice, statistice sau comparative privind impozitele și taxele locale
 • întocmeşte referate de restituire şi compensare la solicitarea persoanelor fizice şi juridice
 • întocmeşte O.P. pentru reglarea conturilor de venituri
 • întocmeşte lunar foaia colectivă de prezenţă şi de ore suplimentare a personalului D.I.T.L.

 

Legislație specifică:

 • Legea    82/24.12.1991    contabilităţii (*republicată*)
 • Ordonanța Guvernului    2/12.07.2001    privind regimul juridic al contravențiilor
 • Legea    52/21.01.2003    privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Legea    241/15.07.2005    pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
 • Legea    85/05.04.2006    privind procedura insolvenței (*actualizată*)
 • Legea    303/13.11.2007    pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de razboi
 • Ordonanța de urgență a Guvernului    18/04.03.2009    privind creşterea performanţei
 • energetice a blocurilor de locuinţe
 • Legea    207/20.07.2015    privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare
 • Legea    227/08.09.2015    privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărâre de Guvern    1/06.01.2016    pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Ordin M.D.R.A.P.    2.594/2016    privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale
 • Ordin M.F.P.    2.158/2016    pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 532/2016
 • Ordin M.D.R.A.P, M.F.P. și M.A.I.    1.069- 1.578-
 • 114/2016    pentru aplicarea pct. 101 al Titlului IX „Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016
 • Ordin M.D.R.A.P.    144/09.02.2016    privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale de către organele fiscale locale, și de modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2068/22.12.2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale
 • Hotărâre de Guvern    1/2016    pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea    270/22.12.2017    prevenirii;
 • Hotărâre de Guvern    33/25.01.2018    privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr.270/2017, precum si a modelului planului de remediere
 • Ordonanța de urgență a Guvernului    114/2018    privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 • Hotărârea Consiliului local al muncipiului Satu Mare    268/19.12.2019    privind zonarea fiscală a UAT Satu Mare
 • Ordonanța de urgență a Guvernului    57/2019    privind Codul Administrativ.
 • Hotărârea Consiliului local al muncipiului Satu Mare    40/2020    pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 3B la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 268/19.12.2019 privind zonarea fiscală a U.A.T. Satu Mare
 • Hotărârea Consiliului local al muncipiului Satu Mare    73/30.04.2020    privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,în anul 2021
 • Ordonanța de urgență a Guvernului    69/14.05.2020    pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
 • Legea    296/18.12.2020    pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal