×
Locuințe fond de stat și ANL
Formulare și acte necesare

Pentru depunerea online a formularelor, vă rugam accesați următorul link.

Acte necesare locuinte ANL și Fond de stat

 

Anexa 2 la HCL nr. 240/27.07.2023


Acte necesare pentru repartizarea locuinţelor
din fondul locativ de stat

A . Documente în original :
    Cererea depusă în nume propriu de solicitantul cu domiciliul stabil sau de reședință în municipiul Satu Mare
    Declarație la notariat din partea tuturor membrilor familiei majori, precum că ,, nu dețin în proprietate o locuință și nu au înstrăinat o locuință proprietate după 01.01.1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință socială, fond locativ, ANL sau casă naționalizată ,,
    Adeverințe de salariat cu punct de lucru pe raza municipiului Satu Mare, cu venitul net al membrilor de familie, detaliat pe ultimele 12 luni sau după caz, cupon de pensie, cupon sau adeverință de la AJOFM din care să rezulte cuantumul indemnizației și perioada pentru care se stabilește acest drept, decizia de suspendare a activității pentru persoanele care se află în concediul de creștere al copilului, cupon ajutor social sau adeverință că este beneficiar al prevederilor Legii 414/2001 pentru venitul minim garantat, declarație notarială pentru situația în care nu  se realizează venituri pentru toți membrii familiei care nu realizează venituri, adeverință de la AJOFM  detaliat pe ultimele 12 luni privind cuantumul alocației de stat pentru copii. 
 

A . Documente prezentate în vederea certificării pentru conformitate cu originalul:
    Carte de identitate (soț, soție, copii)
    Certificat de naștere ( soț, soție, copii)
    Hotărâre judecătorească de încredințare copii - după caz
    Acte de stare civilă – certificat de căsătorie, deces, hotărâre de divorț, după caz
    Actele privind locuința de la adresa de domiciliu sau de reședință: contract de vânzare -cumpărare, contractul de închiriere al locuinței înregistrat la A.N.A.F, schița locuinței cu suprafața utilă, acte de identitate colocatari, după caz
    Sentința civilă definitivă de restituire a imobilului revendicat și de evacuare a chiriașului, înștiințarea de încetare a contractului de închiriere, proces verbal de evacuare, după caz
    Certificat de handicap (de invaliditate) emis de comisiile de expertiză sau certificat medical conform O.U.G. nr. 40/1999 (soț, soție, copii), după caz
    Certificat care să ateste calitatea de veteran de război, repatriat, persecutat politic conform Decretului lege 118/1990, de revoluționar conform prevederilor Legii 341/2004, după caz
    Adeverință din care să rezulte că a fost asistat în instituții de ocrotire socială (soț, soție), după caz
    Atestat de persoană/familie adoptatoare
 


Acte necesare pentru repartizarea locuinţelor
ANL destinate închirierii


1. Cerere;
2. Buletine de identitate (sot+ sotie);
3. Certificate de căsătorie (dupa caz) sau sentinţa de divorţ (dupa caz);
4. Certificate naştere copii (dupa caz);
5. Buletine de identitate copii (dupa caz);
6. Declaraţii pe propria răspundere (conform modelului anexat) ale titularului cererii de locuinţă şi ale celorlaţi membri ai familiei acestuia (soţ/soţie şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia) că:

- nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o locuinţă;

- nu au dobândit sau înstrăinat locuinţa dupa 01.01.1990;

- nu au beneficiat de credite pt. execuţia unei locuinţe;

- nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe pentru tineri destinată închirierii;

- nu sunt coproprietari ai unei locuinţe proprietate personală;
7. Adeverinţă de la locul de munca cu venitul NET obţinut şi în care să fie menţionată denumirea şi adresa locului de muncă.
8. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă suprafaţa locuibilă pe membru de familie, acte doveditoare din care sa rezulte unde locuieste efectiv, respectiv copie după contractul de vânzare-cumpărare, contract de închiriere (sau de comodat) si un act din care să rezulte suprafaţa locuibilă deţinută cu chirie sau suprafaţa locuibilă a apartamentului unde locuieşte;
9. Acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreţinere si copii după actele de identitate ale acestora (dupa caz);
10. Certificat medical pt. solicitant, dupa caz, (conform Anexei 2 OG 40/1999) sau alt membru al familiei aflat în întreţinere, care necesită însoţitor sau o camera în plus (eliberata de medicul specialist si vizată de directorul instituţiei de unde a fost eliberata) (dupa caz);
11. Copie după ultimul act de studiu (indiferent de nivelul de pregatire) pentru sot şi soţie;
12. În cazul în care persoana face parte din urmatoarele categorii va depune acte in dovedire:
• repatriati - adeverinţă repatriere (eliberata de Ministerul de Externe)
• apatrizi- adeverinţă si Monitorul in care a fost publicat acest fapt
• evacuate din imobilele nationalizate redobandite de proprietar sau chiriasi in acestea- sentinte de evacuare definitive si irevocabile si procesul verbal de evacuare emis de executorul judecatoresc sau actul prin care chiriasul a fost instiintat ca imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar
• tineri instituţionalizaţi- adeverinţă de la institutia de unde provin .
• persoane din imobile cu structuri de rezistenţa afectate sau imobile afectate de calamitati naturale - expertiza tehnica efectuata de un expert tehnic autorizat sau proces verbal de constatare emis de Inspectoratul de Stat in Constructii
• persoane care au inceput procedura de adoptie sau au adoptat copii din casele de ocrotire sociala-sentinta de adoptie sau alte acte doveditoare

NOTA : Pot beneficia de locuinte: persoanele cu varsta de pana la 35 de ani si doar persoanele care îşi desfaşoară activitatea in municipiul Satu Mare, care nu detin in proprietate o alta locuinţă în municipiul Satu Mare si nu au dobandit sau înstrăinat locuinţa dupa 01.01.1990.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.


ORICE LIPSA/NECONFORMITATE ÎNTRE ACTELE ENUMERATE MAI SUS SI CELE DEPUSE DE SOLICITANT, VOR ATRAGE DEPUNCTAREA/RESPINGEREA DOSARULUI, DUPA CAZ;

 

 

 

Anexa 3

 

 

 

Acte necesare pentru
REÎNNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE LOCUINŢĂ

 

- Cerere pentru reînnoirea contractului de închiriere, se va completa doar în situaţia în care cei care solicită sunt cu plata la zi a chiriei si a cheltuielilor comune de întreţinere;
- Vechiul contract de închiriere, în original (în cazul în care contractul de închiriere s-a pierdut, se va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens);
- Declaraţie notarială titular, soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane majore, trecute în contractul de închiriere că:
o Nu deţin în proprietate locuinţă;
o Nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală după 01.01.1990;
o Nu deţin cu chirie o altă locuinţă din fondul locativ de stat;
o Nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
o Nu deţin alte venituri în afara celor prezentate (în cazul în care este angajat cu forme legale);
o Suma veniturilor ocazionale realizate pentru persoanele fără loc de muncă;
o Nu este casatorit (unde e cazul), sau este divorţat (unde e cazul).
- buletin de identitate pentru persoanele majore;
- certificatul de căsătorie, hotărâre de divorţ sau partaj bunuri, certificat de deces al soţului/soţie (după caz);
- certificat de naştere pentru toţi membri din contract;
- adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net/lună pe ultimele 12 luni, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membrii majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) . În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, se va menţiona în declaraţia notarială pentru casă, suma realizată din venituri ocazionale.

 În cazul persoanelor care din diverse motive nu mai locuiesc la adresa care face obiectul contractului de închirere, titularul va face o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;
- Pentru persoanele plecate in strainatate pe o perioada determinata, titularul contractului de inchiriere va depune la dosar:
- BI/CI a persoanei in cauza,
- declaratie pe proprie raspundere la notariat, ca persoanele in cauza nu detin, nu au detinut, nu au instrainat nicio locuinta dupa 01.01.1990.
În declaraţie titularul se va angaja ca va depune in termen de 3 zile de la venirea în ţară a persoanei plecate în străinătate, declaraţia notarială a persoanei in cauză, sub sancţiunea radierii din contractul de închiriere a acesteia.

NOTA: Pentru chiriaşii locuinţelor ANL
-Chiriaşilor titulari ai contractelor de închiriere, care au depăşit vârsta de 35 ani, li se va modifica valoarea chiriei, conform legislaţiei in vigoare;
-Prelungirea contractului de închiriere se va face pe o perioadă de 1 an, conform legislaţiei în vigoare;
-Pentru persoanele care nu au împlinit 35 ani, chiria va rămâne nemodificată.

 

 

 

Anexa 4

 


Acte necesare pentru modificarea contractului de închiriere

 

1. În cazul în care titularul contractului de închiriere a decedat, contractul de închiriere se va transcrie pe unul din membri existenţi în contract.

Acte necesare:
- cerere
- certificat de deces titualar,
- actele de identitate a celorlaţi membri din contract
- adeverinţă de salar cu venitul net/lună, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membri majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) .
- În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, acesta va consemna într-o declaraţie pe propria răspundere suma realizată din venituri ocazionale.
- Chiria achitată la zi

 

2. În cazul în care unul din membri - renunţă, a divorţat, a decedat, etc..

Acte necesare:
- Cererea titularului în care acesta expune situaţia ce impune modificarea contractului de înhiriere
- actele de identitate a celorlaţi membri care rămân în contract
- certificat de deces ( dacă este cazul)
- adeverinţă de salar cu venitul net/lună pe ultimele 12 luni, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membri majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) .
- În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, acesta va consemna într-o declaraţie pe propria răspundere suma realizată din venituri ocazionale.
- Chiria achitată la zi


3. În cazul în care titualrul solicită includerea în contract a unei persoane

Acte necesare:
- cererea titularului în care acesta va justifica motivele (situaţia locativă) pentru care se impune înscrierea în contract a persoanei solicitate, ori să faceţi dovada că se află în întreţinerea titularului ( dacă este cazul)
- actul de identitate a persoanei care va fi introdusă în contract precum actele de identitate a celorlaţi membri care existenţi în contract
- adeverinţă de salar cu venitul net/lună pe ultimele 12 luni, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membri majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) .
- În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, acesta va consemna într-o declaraţie pe propria răspundere suma realizată din venituri ocazionale.
- Declaraţie notarială a persoanei care doreşte să fie inclusă in contractul de închiriere pentru:
i. Nu deţine în proprietate locuinţă;
ii. Nu a înstrăinat o locuinţă proprietate personală după 01.01.1990;
iii. Nu deţine cu chirie o altă locuinţă din fondul locativ de stat;
iv. Nu a beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
v. Nu deţine alte venituri în afara celor prezentate (în cazul în care este angajată cu forme legale);
vi. Suma veniturilor ocazionale realizate în cazul în care persoana, în cauza, nu este angajată cu forme legale;
vii. Nu este casatorit (unde e cazul), sau este divorţat (unde e cazul).
- Chiria achitată la zi

4. În cazul în care venitul familiei se modifică.

- Cererea titularului în care acesta expune situaţia ce impune modificarea contractului de înhiriere
- actele de identitate a persoanelor inclusi în contract
- adeverinţă de salar cu venitul net/lună pe ultimele 12 luni, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membri majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) .
- În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, acesta va consemna într-o declaraţie pe propria răspundere suma realizată din venituri ocazionale.
- Chiria achitată la zi

 

PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE, ESTE NECESAR CA DOSARUL DVS. SĂ CUPRINDĂ TOATE DOCUMENTELE MAI SUS MENŢIONATE

Documente