×
Formulare și acte necesare

Pentru obtinerea certificatului de urbanism

 • cerere tip
 • plan de situatie, de incadrare in zona cu indicarea imobilului - teren si/sau constructii - 2 exemplare
 • extras de carte funciara actualiza
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

Pentru obtinerea Autorizatiei de construire

 • cerere-tip
 • certificatul de urbanism- copie
 • extras de carte funciara
 • proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire , inclusiv referatele de verificare si dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original
 • avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism
 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire

 

Pentru înscrierea în cartea funciară a constructiei edificată în baza unei autorizații de construire:

 • cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției;
 • extras de carte funciară actualizat (nu mai vechi de 6 luni) - în copie;
 • adeverința eliberată  de Inspectoratul Județean în Construcții Satu Mare;
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – 3 (trei) exemplare - în original;
 • Carte de identitate proprietar/coproprietari conform extrasului  C.F. – în copie ( în cazul în care beneficiarul/beneficiarii autorizației de construire este/sunt persoană/persoane fizică/fizice) ;
 • Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului - în copie ( în cazul în care beneficiarul autorizației de construire este persoană juridică) ;
 • taxă certificat în valoare de 11 lei
   

Pentru radierea din cartea funciară a  constructiei desființată în baza unei autorizații de desființare:

 • cerere pentru eliberarea certificatului de radiere a construcției
 • extras de carte funciară actualizat (nu mai vechi de 6 luni) - copie;
 • adeverința eliberată  de Inspectoratul Județean în Construcții Satu Mare;
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - în 3 (trei) exemplare - în original;
 • Carte de identitate proprietar/coproprietari conform extrasului  C.F. – în copie    (în cazul în care beneficiarul/beneficiarii autorizației de construire este/sunt persoană/persoane fizică/fizice) ;
 • Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului - în copie ( în cazul în care beneficiarul autorizației de construire este persoană juridică) ;
 • taxă certificat în valoare de 11 lei;
   

Pentru înscrierea schimbării destinației construcției în   cartea funciară:

 • cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a schimbării destinației  construcției
 • extras de carte funciară actualizat (nu mai vechi de 6 luni) - copie;
 • adeverința eliberată  de Inspectoratul Județean în Construcții Satu Mare;
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - în 3 (trei) exemplare - în original;
 • Carte de identitate proprietar/coproprietari conform extrasului  C.F. – în copie    (în cazul în care beneficiarul/beneficiarii autorizației de construire este/sunt persoană/persoane fizică/fizice) ;
 • Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului - în copie ( în cazul în care beneficiarul autorizației de construire este persoană juridică) ;
 • taxă certificat în valoare de 22 lei;
   

Pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală:

 • cerere 
 • extras carte funciară actualizat - nu mai vechi de  1 luna - copie
 • plan de amplasament
 • copie carte de identitate
 • chitanţă - taxa certificat  11 lei

Pentru obţinerea certificatului privind destinaţia terenului

 • cerere
 • extras carte funciară actualizat - nu mai vechi de 1 luna - copie
 • Plan topografic întocmit, semnat şi ştampilat de topograf autorizat, executat în sistem stereografic 1970, pe care să fie evidenţiat inventarul de coordonate al punctelor de contur sau plan cadastral cu viza OCPI
 • copie carte de identitate
 • chitanţă - taxă de certificat - 11 lei

Pentru întocmirea Fișei de calcul privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire:

 • cerere pentru întocmirea Fișei de calcul;
 • autorizaţia de construire/desființare;
 • declarația privind valoarea reală a lucrărilor de construcții;
 • memoriu de arhitectură  (din D.T.A.C.)
 • Formularul F. 15 – Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor;
 • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, întocmit de topograf autorizat,  în sistem de    coordonate „Stereo 70";
 • Referatele pe specialități, întocmite de proiectant și diriginte de șantier;
 • Certificatul de performanță energetică a costrucției;  
   

Pentru schimbarea, în cartea funciară, a  categoriei de folosință a terenului:

 • cerere;
 • extras de carte funciară actualizat (nu mai vechi de 6 luni);
 • Autorizaţia de construire;
 • Certificat de atestare fiscală,
 • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului actualizat în sistem de coordonate „Stereo `70";
 • Carte de identitate;
 • taxă adeverință în valoare de 11 lei;