×
Formanyomtatványok, szükséges dokumentumok

Pentru obținerea certificatului de urbanism

 • cerere tip;
 • plan de situație, de încadrare în zonă cu indicarea imobilului - teren și/sau construcții - 2 exemplare;
 • extras de carte funciară actualizată - nu mai vechi de 30 de zile calendaristice;
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism.

Pentru obținerea Autorizației de construire

 • cerere-tip;
 • certificatul de urbanism;
 • extras de carte funciară - nu mai vechi de 30 de zile calendaristice;
 • proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire , inclusiv referatele de verificare și dupa caz, referatul de expertiză tehnică - semnate și ștampilate în original;
 • avizele și acordurile cerute prin certificatul de urbanism;
 • documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de construire;

 

Pentru înscrierea în cartea funciară a construcției edificată în baza unei autorizații de construire:

 • cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției;
 • extras de carte funciară actualizat - nu mai vechi de 30 de zile calendaristice;
 • adeverința eliberată  de Inspectoratul Județean în Construcții Satu Mare;
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor – 3 (trei) exemplare - în original;
 • Carte de identitate proprietar/coproprietari conform extrasului  C.F. ( în cazul în care beneficiarul/beneficiarii autorizației de construire este/sunt persoană/persoane fizică/fizice) ;
 • Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului  ( în cazul în care beneficiarul autorizației de construire este persoană juridică) ;
 • taxă certificat în valoare de 13 lei.
   

Pentru radierea din cartea funciară a  construcției desființată în baza unei autorizații de desființare:

 • cerere pentru eliberarea certificatului de radiere a construcției;
 • extras de carte funciară actualizat - nu mai vechi de 30 de zile calendaristice;
 • adeverința eliberată  de Inspectoratul Județean în Construcții Satu Mare;
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - în 3 (trei) exemplare - în original;
 • Carte de identitate proprietar/coproprietari conform extrasului  C.F.     (în cazul în care beneficiarul/beneficiarii autorizației de construire este/sunt persoană/persoane fizică/fizice) ;
 • Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului  ( în cazul în care beneficiarul autorizației de construire este persoană juridică) ;
 • taxă certificat în valoare de 13 lei;
   

Pentru înscrierea schimbării destinației construcției în cartea funciară:

 • cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a schimbării destinației  construcției
 • extras de carte funciară actualizat - nu mai vechi de 30 de zile calendaristice;
 • adeverința eliberată  de Inspectoratul Județean în Construcții Satu Mare;
 • Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - în 3 (trei) exemplare - în original;
 • Carte de identitate proprietar/coproprietari conform extrasului  C.F.   (în cazul în care beneficiarul/beneficiarii autorizației de construire este/sunt persoană/persoane fizică/fizice) ;
 • Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului  ( în cazul în care beneficiarul autorizației de construire este persoană juridică) ;
 • taxă certificat în valoare de 25 lei;
   

Pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală:

 • cerere ;
 • extras carte funciară actualizat - nu mai vechi de 30 de zile calendaristice;
 • plan de amplasament;
 • carte de identitate;
 • chitanţă - taxa certificat  13 lei;

Pentru obţinerea certificatului privind destinaţia terenului

 • cerere;
 • extras carte funciară actualizat - nu mai vechi de 30 de zile calendaristice;
 • Plan topografic întocmit, semnat şi ştampilat de topograf autorizat, executat în sistem stereografic 1970, pe care să fie evidenţiat inventarul de coordonate al punctelor de contur sau plan cadastral cu viza OCPI;
 • carte de identitate;
 • chitanţă - taxă de certificat - 13 lei;

Pentru întocmirea Fișei de calcul privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire:

 • cerere pentru întocmirea Fișei de calcul;
 • autorizaţia de construire/desființare;
 • declarația privind valoarea reală a lucrărilor de construcții;
 • memoriu de arhitectură  (din D.T.A.C.);
 • Formularul F. 15 – Comunicarea privind încheierea execuției lucrărilor;
 • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, întocmit de topograf autorizat,  în sistem de    coordonate „Stereo 70";
 • Referatele pe specialități, întocmite de proiectant și diriginte de șantier;
 • Certificatul de performanță energetică a costrucției;  
   

Pentru schimbarea, în cartea funciară, a  categoriei de folosință a terenului:

 • cerere;
 • extras de carte funciară actualizat - nu mai vechi de 30 de zile calendaristice;
 • Autorizaţia de construire;
 • Certificat de atestare fiscală,
 • Plan de amplasament şi delimitare a imobilului actualizat în sistem de coordonate „Stereo `70";
 • Carte de identitate;
 • taxă adeverință în valoare de 13 lei;