×
Formanyomtatványok, szükséges dokumentumok

Pentru obtinerea certificatului de urbanism

 • cerere tip
 • plan de situatie, de incadrare in zona cu indicarea imobilului- teren si/sau constructii - 2 exemplare
 • extras de carte funciaraactualiza
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

Pentru obtinerea Autorizatiei de construire

 • cerere-tip
 • certificatul de urbanism- copie
 • extras de carte funciara
 • proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire , inclusiv referatele de verificare si dupa caz, referatul de expertiza tehnica - semnate si stampilate in original
 • avizele si acordurile cerute prin certificatul de urbanism
 • documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire

 

Pentru notarea constructiei in cartea funciara:

 • cerere prin care se solicita eliberarea unei adeverinte de notare a constructiei in cartea funciara
 • extras CF actualizat
 • copie dupa Autorizatia de construire
 • Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor ( de la Inspectia de Stat in constructii - str. Randunelelor nr. 20) - 2 exemplare
 • taxa de 7 RON 
  • pentru regularizare taxa : 
  • memoriu tehnic , in cazul persoanelor fizice
  • un act din care sa reiasa valoarea investitiei realizate in baza autorizatiei de construire inregistrata in actele contabile, pentru persoanele juridice

Pentru obtinerea adeverintei de radiere a constructiei in cartea funciara:

 • cerere
 • extras CF actualizat
 • copie dupa Autorizatia de desfiintare
 • taxa 7 RON

Pentru avizarea schitei spatiului:

 • cerere
 • extras CF actualizat 
 • contract de inchirieie
 • plan de situatie in 2 exemplare
 • releveul spatiului in 2 exemplare

Pentru obţinerea certificatului de nomenclatură stradală:

 • cerere 
 • extras carte funciară actualizat - nu mai vechi de  1 luna - copie
 • plan de amplasament
 • copie carte de identitate
 • chitanţă - taxa certificat  10 lei

Pentru obţinerea certificatului privind destinaţia terenului

 • cerere
 • extras carte funciară actualizat - nu mai vechi de 1 luna - copie
 • Plan topografic întocmit, semnat şi ştampilat de topograf autorizat, executat în sistem stereografic 1970, pe care să fie evidenţiat inventarul de coordonate al punctelor de contur sau plan cadastral cu viza OCPI
 • copie carte de identitate
 • chitanţă - taxă de certificat - 10 lei