ANUNȚ privind emiterea titlului de proprietate
ANUNȚ privind emiterea titlului de proprietate
Cererea, împreună cu actele doveditoare se depun la Primăria Municipiului Satu Mare, fie personal, fie prin poștă, în termenul prevăzut de lege ( 19 mai 2023 - 20 noiembrie 2023)

Informăm deţinătorii terenurilor sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate că pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate. 

   
În conformitate cu prevederile art.27 alin.2^1, cum s-a modificat prin Legea nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, deţinătorii terenurilor sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a actului normativ antemenționat. 


Cererea, împreună cu actele doveditoare se depun la Primăria Municipiului Satu Mare, fie personal, fie prin poștă, în termenul prevăzut de lege ( 19 mai 2023 - 20 noiembrie 2023).
Dosarul va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele documente:

1. Cererea solicitantului/solicitanţilor, însoţită de copii de pe act/acte de identitate şi acte de stare civilă – naştere, căsătorie, după caz; în cazul în care solicitantul formulează cererea în calitate de moştenitor, se vor depune acte de stare civilă prin care se face dovada calității de moștenitor sau  certificat de moştenitor/de calitate de moștenitor;

2. Memoriu tehnic, întocmit de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Satu Mare, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, întocmit de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Satu Mare, potrivit Anexei nr.16 la Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.600/2023, (Regulament), însuşit prin semnătură şi ştampilă de preşedintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, luat în evidenţă, fără suprapunere cu imobile limitrofe;

4. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că terenul nu a fost scos din circuitul juridic şi nu face/ nu a făcut obiectul vreunei cauze aflată pe rolul instanţelor de judecată. În măsura în care terenul a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanței de judecată se va depune hotărârea judecătorească rămasă definitivă.

Comisia municipală de fond funciar Satu Mare își rezervă dreptul de a solicita și alte acte doveditoare, de la caz la caz. 
 

Documente