ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE ÎN CADRUL DIRECȚIEI MUNICIPALE CREȘE
ANUNȚ PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE ÎN CADRUL DIRECȚIEI MUNICIPALE CREȘE
Direcția Municipală Creșe Satu Mare organizează concurs de recrutare, proba scrisă în data de 21.07.2022, ora 10:00 și interviul în data de 27.07.2022, ora 10:00, locul desfășurării concursului de recrutare Str.Wolfenbuttel nr.8-10, Loc.Satu Mare, în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale vacante:

 

 • 6 posturi educator puericultor, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe;
 • 1 post muncitor calificat (bucătar), grad profesional II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe;
 • 1 post infirmieră, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe.
 • 1 post referent educator II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe,
 • 1 post medic, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe.

Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere,  probă scrisă şi interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Calendar:

 • selecţia dosarelor are loc în data de 15.07.2022;    
 • afişare rezultat selecţie dosare în data de 18.07.2022; 
 • proba scrisă are loc în data de 21.07.2022, ora 10.00;
 • afişare rezultat proba scrisă în data de 22.07.2022;
 • interviul are loc în data de 27.07.2022, ora 10.00;
 • afişare rezultat interviu 28.07.2022;
 • afișare rezultate finale 02.08.2022.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Dosarele candidaților vor fi depuse la locul desfășurării concursului de recrutare Str.Wolfenbuttel nr.8-10, Loc.Satu Mare și vor fi preluate de către secretarul comisiei de concurs, în perioada 30.06.-13.07.2022, între orele 10:00-14:00.

Criterii generale: 
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
   

 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține în mod obligatoriu următoarele documente :
•    cerere de înscriere cu mențiunea postului;
•    copia actului de identitate;
•    Curriculum Vitae model european;
•    copiile după diplomele de studii, certificate  și alte documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
•    copie după carnetul de muncă sau după caz, adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor, respectiv vechimea în muncă;
•    adeverință medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;
•    cazier judiciar;
•    aviz psihologic;
•    certificat de integritate comportamentală.
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării posturilor de educator puericultor , Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și calificare în domeniul psihopedagogic/educator
- vechime în muncă: minim un an

Bibliografia pentru posturile de educator puericultor, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
b)    Curriculum pentru educație timpurie 2019 Ministerul Educației Naționale;
c)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
d)    OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , partea VI , titlul III (personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice) și partea VII (răspunderea administrativă);
e)    Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educție timpurie antepreșcolară;
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării postului de muncitor calificat (bucătar), grad profesional II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii absolvite cu diplomă de minim zece clase și calificare de bucătar;
- vechime în specialitate: minim un an

Bibliografia pentru postul de muncitor calificat (bucătar), grad profesional II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;

b)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
c)    Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educție timpurie antepreșcolară;
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării postului de infirmieră, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii absolvite cu diplomă de minim zece clase și calificare de infirmieră;
- vechime în muncă: minim un an

Bibliografia pentru postul de infirmieră, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
b)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
c)    Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educție timpurie antepreșcolară;
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării postului de referent educator II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat și calificare în domeniul psihopedagogic/educator;
- vechime în muncă: minim un an

Bibliografia pentru postul de referent educator II, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
b)    Curriculum pentru educație timpurie 2019 Ministerul Educației Naționale;
c)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
d)    OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , partea VI , titlul III (personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice) și partea VII (răspunderea administrativă);
e)    Hotărârea Guvernului nr. 566/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educție timpurie antepreșcolară;
*
Cerinţe specifice în vederea ocupării postului de medic, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe – medicină, domeniul de licență sănătate, specializarea medicină.

Bibliografia pentru postul de medic, Serviciul Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe:
a)    Constituția României , republicată , cu modificările și completările ulterioare;
b)    Esențialul în pediatrie – profesor Dr. Eugen Pascal Ciofu;
c)    Ordinul 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
d)    OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , partea VI , titlul III (personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice) și partea VII (răspunderea administrativă);
e)    Ordinul nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.

Consilier Juridic
Temeian Ciprian

 

Director
Molnár Réka


Afișat azi: 29.06.2022
 

Documente