×
Gyámügyi Osztály
Formanyomtatványok, szükséges dokumentumok
  • Tel: 0261.702.546
  • Ügyfélfogadás: Kedd: 10-12 Csütörtök: 10-12
Formanyomtatványok, szükséges dokumentumok

Acte necesare pentru  ALOCAȚIA DE STAT – se depun personal de catre mama sau tata sau se pot trimite în format pdf la adresa de mail [email protected].

 

- original +1 copie Xerox acte de identitate parinti

- original +1 copie Xerox Certificat de nastere copil

- original + 1 copie Xerox Certificat de casatorie

- daca se doreste virarea alocatiei in cont, 1 adeverinta de la banca cu numar de cont pe numele persoanei care solicita alocatia, care contine cod IBAN si CNP solicitant

 

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei/stimulentului de inserţie OUG                     

ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 9

1.Actele doveditoare privind componenţa familiei (necesare in toate cazurile): *alte situatii pe verso

a) copiile si originalele certificatelor de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006, a actelor de identitate a părinţilor şi certificatul de căsătorie;

b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei/de încuviinţare a adopţiei sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului /plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;

c) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

d) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.

 

2.Actele doveditoare privind realizarea de venituri: *alte situatii pe verso

a) în cazul persoanelor care realizează venituri salariale: ☻  adeverinţa ANEXA 2; copia - în conformitate cu originalul - a cererii de acordare a concediului, înregistrată şi aprobată de angajator;   copie după decizia  de suspendare a contractului de muncă; copiile concediilor medicale pre şi post natale.

b) în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole-  adeverinta privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi decizia privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului; dovada suspendarii activitatii (Camera de comert), copii ale certificatelor medicale (pre si post natale) şi adeverinta eliberata de CJAS cu sumele platite in perioada concediilor medicale

c) în cazul persoanelor care au calitatea de  asociaţilor unici :dovada eliberată de autorităţile competente, privind veniturile realizate de aceştia;

- adeverinţă cu numărul de cont , eliberată de bancă(sa contina CNP titular,cod IBAN, stampila si semnatura bancii)

-dosar

Guvernul a decis modificarea prevederilor legate de concediul pentru creşterea copilului. OUG 124/2011, publicată în Monitorul Oficial din 30 decembrie 2011 prevede ca o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului să fie alocată celuilalt părinte. În caz contrar dreptul de a beneficia de respectiva lună de concediu se pierde. Această prevedere se aplică tuturor celor care devin părinţi după data de 1 Martie 2012 şi nu se aplică retroactiv.

 

3.Actele doveditoare privind alte situaţii:

a) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

b) adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;

c) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea agenţiilor teritoriale.

d) în cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile collective: dovada (adeverinta Anexa 2) eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;   copie după decizia  de suspendare a acordarii indemnizatiei de somaj;

e) în cazul persoanelor care au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii: ☻ dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, din care sa rezulte numarulsi data dosarului de invaliditate si veniturile nete realizate in anul anterior nasterii copilului

 

4.Angajaţi în ţările membre UE:

 - copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste perioadele în care au fost realizate activităţi profesionale şi care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulamentul nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi veniturile aferente acestor activităţi, inclusiv cele provenite din perioadele de şomaj şi concedii medicale. Aceste prevederi se aplică şi persoanelor care au realizat activităţi salariale ori independente în statele care aplică prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora, care se deplasează în cadrul Comunităţii, pentru situaţiile prevăzute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.

 

           Acte necesare pentru acordarea stimulentului  OUG111/2010

                           SE DEPUN LA CAMERA 9

           Daca tata solicita stimulentul de insertiei

 

       1.  ACTE DE IDENTITATE în copie şi ORIGINAL:

- acte de identitate ale părinţilor,

- certificat de naştere al copilului, certificat de căsătorie sau livretul de familie, certificate de naştere de la ceilalţi copii

        2.  DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOLICITANTULUI:

        3.  Cerere ptr. acordarea indem./stimulant de insertie ANEXA nr.3

        4. Cerere pentru acordarea stimulentului

        5.  Declaratia ca mama nu a beneficiat de concediu medical - in caz in care nu a fost angajata

        6. Copiile concediilor medicale pre si post natale - in caz in care mama e angajata

        7. Adeverinta cu numarul de cont , eliberat de banca

        8. Daca mama merge direct la servici fara a sta deloc in concediu de maternitate, trebuie si ADEVERINTA    TIP

         9. Dosar

 

 

           Acte necesare pentru acordarea stimulentului  OUG111/2010

                              SE DEPUN LA CAMERA 9

           Daca mama solicita stimulentul de insertiei

 

     1.  ACTE DE IDENTITATE în copie şi ORIGINAL:

- acte de identitate ale părinţilor,

- certificat de naştere al copilului, certificat de căsătorie sau livretul de familie, certificate de naştere ale celorlalti copii

     2.   DE LA LOCUL DE MUNCA AL SOLICITANTULUI:

- adeverință de la angajator din care sa rezulte data reluării activității şi veniturile realizate..

     3.   Cerere ptr. acordarea indem./stimulant de insertie ANEXA nr.3

     4.   Cerere pentru acordarea stimulentului (tip)

     5.   Cerere pentru sistarea acordarii indemnizatiei (tip)

     6.   Adeverinta cu numarul de cont , eliberat de banca

     7.    Daca mama nu sta deloc in ingrijire, merge direct la servici si vrea stimulentul de insertie, trebuie

ADEVERINTA    TIP+copii dupa certificatele medicale

    8.    Dosar

 

 

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei/stimulentului de inserţie     OUG 111 / 2010         

Pentru persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat şi de doctorat beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de un an sau 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

a)frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz, universitar şi postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în ţară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

b)au calitatea de doctorand, în condiţiile prev de art. 20 şi 21 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare;

c)se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate conf. legii, frecventate fără întrerupere;

d) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;

e) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

f) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a învăţământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

g) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

h) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar şi postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii;

j) se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi începerea primului rezidenţiat după absolvire.

 

 

Acte necesare:

1.Actele doveditoare privind componenţa familiei (necesare in toate cazurile):

a) copiile si originalele certificatelor de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006, a actelor de identitate a părinţilor şi certificatul de căsătorie;

2.Declaratii necesare in toate situatiile:

a) declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să rezulte că acesta nu beneficiază de indemnizaţie sau de stimulent

b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite(solicitant) că se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului, că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public şi că locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile

3. diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior, pentru situaţiile prevăzute la lit. h) şi j);

4. dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de învăţământ, recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către instituţiile de învăţământ abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare, pentru situaţia prevăzută la lit. a).

- adeverinţă cu numărul de cont , eliberată de bancă(sa contina CNP titular,cod IBAN, stampila si semnatura bancii)

 

 

Acte necesare pentru acordarea sumei suplimentare pentru perioada suprapunerii

OUG111/2010

 

      1.  ACTE DE IDENTITATE în copie şi ORIGINAL:

  - acte de identitate ale părinţilor,

  - certificat de naştere al copilului, certificat de căsătorie sau livretul de familie, certificate de naştere de la ceilalţi copii

       2. Decizia pentru cresterea copilului eliberat de Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala Satu Mare

       3. Cerere catre AJPIS Satu Mare

       4. Dosar

Dokumentumok