×
Kereskedelmi engedélyeztetési iroda
Formanyomtatványok, szükséges dokumentumok
 • Tel: 0261-702540
 • Dokumentumok leadása: hétfő-péntek: 10.00-12.00
 • Dokumentumok kiadása: hétfő-péntek: 14.00-15.00
Formanyomtatványok, szükséges dokumentumok

Cererile ce pot fi descărcate de mai jos, împreună cu documentele necesare, pot fi depuse la registratura instituţiei noastre, sau trimise prin email la [email protected] cu excepţia vizei anuale a autorizaţiei de funcţionare, unde este necesară depunerea autorizaţiei în original.

Taxele aferente pot fi achitate prin portalul ghiseul.ro , prin virament bancar sau la caseria instituţiei noastre.

Eliberarea şi vizarea autorizaţiei de funcţionare pentru punctele de lucru ale agenţilor economici

   Acte eliberare autorizaţie de funcţionare

- Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare;
- Certificatul Unic de înregistrare în Registrul Comerţului;
- Certificatul constatator de înregistrare a activităţii la unitatea dorita spre autorizare eliberată de Oficiul Registrul Comerţului;
- Actul de numire al administratorului societăţii (statut, etc.);
- Copia cărţii de identitate a administratorului;
- Dovada legalităţii ocupării spaţiului (Extrasul de carte funciară pentru spaţiu, din care să rezulte proprietarul, precum şi destinaţia spaţiului ca spaţiu comercial, respectiv extrasul de carte funciară al proprietarului şi contractul de închiriere, locaţie sau comodat, pentru spaţiile deţinute în baza unui alt titlu);
- Plan de situaţie (2 exemplare) - la scara 1:500 sau 1:1000 întocmit de o persoană autorizată, cu semnătura şi ştampila acestuia. În indicatorul planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului pentru care se solicită avizul favorabil, şi care urmează a fi înaintat spre vizare de către Direcţia Arhitectului Şef al Municipiului Satu Mare;
- Plan releveu (2 exemplare) - întocmit de o persoană autorizată, cu semnătura şi ştampila acestuia. În indicatorul planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului pentru care se solicită avizul favorabil, şi care urmează a fi înaintat spre vizare de către Direcţia Arhitectului Şef al Municipiului Satu Mare;
- Dovada încheierii contractului de salubrizare cu operatorul serviciilor de salubrizare din Municipiul Satu Mare autorizat să opereze pe raza municipiului în vederea ridicării şi preluării deşeurilor;
- Acordul coproprietarilor terenului sau spaţiului afectat de funcţionarea unităţii, în măsura în care pentru desfăşurarea activităţii comerciale se utilizează spaţiu aflat în proprietatea mai multor persoane fizice sau juridice. Acordul va fi acordat pe o perioadă de minim 3 ani, fără posibilitatea de a fi revocat decât în condiţia modificării condiţiilor de funcţionare a unităţii comerciale;
- Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de

 •  Autoritatea de Sănătate Publică Satu Mare,
 •  Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Satu Mare,
 •  Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Someş Satu Mare,
 •  Agenţia Pentru Protecţia Mediului Satu Mare
 •  Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare;

- Declaraţia proprietarului spaţiului privind acordul necondiţionat pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică în situaţia în care tot imobilul urmează a fi reabilitat termic, cu obligaţia asumării cheltuielilor financiare aferente spaţiului comercial;
- Dovada achitării taxei de autorizare, taxă achitată pentru anul calendaristic;
- Dovada achitării taxelor de publicitate pe anul calendaristic.

Acte pentru viza autorizaţie de funcţionare

- Cerere tip pentru vizarea autorizaţiei de funcţionare;
- Actul de numire al administratorului societăţii (statut, etc.);
- Copia cărţii de identitate a administratorului;
- Factura privind taxa de salubrizare pe luna precedentă solicitării vizei;
- Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de

 •  Autoritatea de Sănătate Publică Satu Mare,
 •  Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Satu Mare,
 •  Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Someş Satu Mare,
 •  Agenţia Pentru Protecţia Mediului Satu Mare
 •  Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare;

- Declaraţia proprietarului spaţiului privind acordul necondiţionat pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare termică în situaţia în care tot imobilul urmează a fi reabilitat termic, cu obligaţia asumării cheltuielilor financiare aferente spaţiului comercial;
- Dovada achitării taxei de alimentaţie publică, taxă achitată pentru anul calendaristic;
- Dovada achitării taxelor de publicitate pe anul calendaristic.

Autorizaţiile de funcţionare eliberate de Primăria Municipiului Satu Mare se vizează anual după achitarea taxei de viză şi taxei de alimentaţie publică
Autorizaţiile se vizează până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, iar achitarea ulterioară se va face cu calcularea penalităţilor şi dobănzilor de întârziere.
Pentru vizarea autorizaţiei se va prezenta autorizaţia la Primăria Municipiului Satu Mare, camera 11 (Birou Relaţii cu Publicul), pentru întocmirea notei de plată.

Obţinerea autorizaţiilor taxi pentru taximetrişti independenţi

 • cerere tip
 • copie de pe autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii nr. 507/2002;
 • copie de pe licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul de domiciliu sau resedinta;
 • copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane;
 • copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil;
 • dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi, copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi;
 • recomandarea din partea Asociaţiei Taximetriştilor Sătmăreni sau a Camerei Naţionale a Taximetriştilor filiala Satu Mare;
 • copie după cartea de identitate a autovehiculului;
 • dovada deţinerii asigurării pentru riscurile civile la care clienţii pot fi supuşi în timpul transportului;
 • factura de achiziţionare a aparatului de taxat cu memorie fiscală.

Obţinerea autorizaţiilor taxi pentru operatori de transport

 • cerere tip
 • copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului al operatorului de transport ca agent economic, persoana juridica;
 • copie de pe licenţa de transport pentru localitatea de sediu sau a exemplarului de serviciu al acesteia pentru o filiala, sucursala sau un punct de lucru din alt judeţ, eliberata de către agenţia Autoritatii Rutiere Romane din judetul unde operatorul are sediul;
 • lista autovehiculelor pentru care solicitantul deţine licenţe de execuţie pe vehicul pentru care solicită autorizaţii taxi;
 • copii ale licentelor de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru localitatea respectiva, numita localitate de autorizare;
 • copii de pe contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati in localitatea de autorizare, angajati pe perioada nedeterminata, vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii;
 • copii de pe atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi. Operatorul de transport taxi trebuie sa faca dovada ca are ca angajati proprii cel putin atatia conducatori auto cate licente de executie pe vehicule detine pentru localitatea respectiva;
 • dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiilor taxi va prezenta copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi;
 • recomandarea din partea Asociaţiei Taximetriştilor Sătmăreni sau a Camerei Naţionale a Taximetriştilor filiala Satu Mare;
 • copie după cartea de identitate a autovehiculului
 • dovada deţinerii asigurării pentru riscurile civile la care clienţii pot fi supuşi în timpul transportului;
 • factura de achiziţionare a aparatului de taxat cu memorie fiscală.
Dokumentumok