HOTĂRÂREA nr. 1 din 09.11.2023
HOTĂRÂREA nr. 1 din 09.11.2023
Consiliul de Administrație întrunit în ședință ordinară din data de 09.11.2023

În baza:


- Convocatorului nr.4714/06.11.2023.
           

Având în vedere prevederile:


-    Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;
-    Ordinul nr.6.223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
-    Ordinul nr.4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Se aprobă programul de funcționare al creșei.


Art. 2 Se aprobă programul de lucru al angajaților unităţii.


Art. 3 Se aprobă comisiile de lucru la nivelul unității.


Art. 4 Se aprobă desemnarea Secretarul Consiliului profesoral şi al Consiliului de administrație a unității pentru anul şcolar 2023 – 2024


Art. 5 Se aprobă organigrama creșei


Art. 6 Se aprobă Contractul educațional pentru anul școlar curent


Art. 7 Se aprobă fişa postului pentru funcția contractuală educator-puericultor.


Art. 8 Se aprobă tematica și graficul Consiliului de Administrație, a Consiliului Profesoral pentru anul şcolar 2023 – 2024.


Art. 9    Se aprobă perioada alocată programului „Școala altfel”, „Săptămâna verde”.


Art. 10 Validarea Statului de personal 


Art. 11 Aprobarea/ avizarea  Graficului Unic de Monitorizare și Control 2023-2024.


Art. 12 Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei personalului didactic.


Art. 13 Aprobarea Proiectului de buget pe anul 2024.


Art. 14 Se deleagă doamna Director Mekker Erika pentru a pune în aplicare prezenta Hotărâre.


Art. 15 Prezenta hotărâre se înregistrează în Registrul de evidență a Hotărârilor Consiliului de Administrație, se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate, se afișează la avizierul unității și se publică pe site-ul www.primariasm.ro/crese.


Prezenta hotarâre s-a adoptat cu un număr de 9 voturi ale membrilor dintr-un total de 9 membrii prezenți ai Consiliului de Administrație.

 

         Președinte Consiliu de Administrație                
Director, 

                         Mekker Erika                          


Întocmit,
Secretar,
Ianc Anita Melisza

Documente