×
Helyi Tanács
Szabályzat

A SZATMÁRNÉMETI HELYI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL SATU MARE

ANEXA nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 136/27.08.2020

Regulament de Organizare şi Funcţionare aConsiliului Local al Municipiului Satu Mare

 

CUPRINS

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALEArt. 1. Obiectul de reglementareArt. 2. Definiții generale

Capitolul II. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCALArt. 3. Structura consiliului localArt. 4. Constituirea consiliului localArt. 5. Validarea mandatului de consilier local şi depunerea jurământuluiArt. 6. Declararea consiliului local ca legal constituitArt. 7. Organizarea alegerilor parțialeArt. 8. Validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local

Capitolul III. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOC AL

Secțiunea 1. Președintele de ședințăArt. 9. Președintele de ședințăArt. 10. Atribuţiile președintelui de ședințăSecțiunea a 2-a. Viceprimarul/viceprimarii unității administrativ-teritorialeArt. 11. Rolul, numirea şi eliberarea din funcție a viceprimaruluiArt. 12. Exercitarea temporară a atribuțiilor primarului de către viceprimarSecțiunea a 3-a. Comisiile de specialitateArt. 13. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului localArt. 14. Atribuţiile comisiilor de specialitateArt. 15. Președintele şi secretarul comisiei de specialitateArt. 16. Funcționarea comisiilor de specialitateArt. 17. Comisiile speciale şi comisiile mixte

Capitolul IV. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Secțiunea 1. Rolul şi atribuţiile consiliului localArt. 18. Mandatul consiliului localArt. 19. Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleșilor localiArt. 20. Atribuţiile consiliului localSecțiunea a 2-a. Funcționarea consiliului localArt. 21. Tipurile de ședințe ale consiliuluiArt. 22. Convocarea ședințelor consiliului localArt. 23. Ordinea de ziArt. 24. Proiectele de hotărâri ale consiliului localArt. 25. Cvorumul ședințelor consiliului localArt. 26. Desfășurarea ședințelor consiliului local

Secțiunea a 3-a. Procedura de votArt. 27. Adoptarea hotărârilor consiliului localArt. 28. Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului localSecțiunea a 4-a. Comunicarea hotărârilor consiliului localArt. 29. Acte administrative adoptate de consiliul localArt. 30. Comunicarea şi aducerea la cunoștință hotărârilor consiliului localArt. 31 Hotărârile consiliului local cu caracter normativArt. 32. Hotărârile consiliului local cu caracter individualArt. 33. Verificarea legalității actelor administrativeSecțiunea a 5-a. Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâriArt. 34. Iniţiativa cetățeneascăArt. 35. Principii și reguli în asigurarea transparenței decizionale de către consililul local în raporturile cu cetățeniiArt. 36. Adunările cetățenești

Capitolul V. DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 37. Situațiile de dizolvare a consiliului localArt. 38. Referendumul localArt. 39. Organizarea referendumului localArt. 40. Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumuluiArt. 41. Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

Capitolul VI. DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Secțiunea 1. Exercitarea mandatului de consilier localArt.42. Mandatul aleșilor localiArt. 43. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritorialeArt. 44. Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionaliArt. 45. Suspendarea mandatului de consilier localArt. 46. Suspendarea mandatului viceprimaruluiArt. 47. Încetarea mandatului de consilier localArt. 48. Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilierSecțiunea a 2-a. Drepturile aleșilor localiArt. 49. Legitimația şi semnul distinctiv ale aleșilor localiArt. 50. Protecția aleșilor localiArt. 51. Grupurile de consilieri localiArt. 52. Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anteriorArt. 53. IndemnizațiaArt. 54. Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrativeArt. 55. TransportulArt. 56. Formarea profesionalăArt. 57. Accesul la informațiiArt. 58. Dreptul la asociereSecțiunea a 3-a. Obligațiile aleșilor localiArt. 59. Respectarea legiiArt. 60. Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitateArt. 61. Buna-credință şi fidelitateaArt. 62. Probitatea şi discreția profesionalăArt. 63. Cinstea şi corectitudineaArt. 64. Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii localiArt. 65. Transparenţa activității

Capitolul VII. INCOMPATIBILITĂŢILE ALEŞILOR LOCALI ŞI CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 66. Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar şi de consilier localArt. 67. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcţia de viceprimar şi de consilier localArt. 68. Declarația de interese şi declarația de avereArt. 69. Sancțiuni pentru nedepunerea declarației de avere şi a declarației de interese

Capitolul VIII. RĂSPUNDEREA ALEŞILOR LOCALI

Art. 70. Tipurile de răspundere a aleșilor localiArt. 71. Răspunderea consilierilor localiArt. 72. Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor localiArt. 73. AvertismentulArt. 74. Chemarea la ordineArt. 75. Retragerea cuvântului şi eliminarea din salăArt. 76. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitateArt. 77. Aplicarea sancțiunilorArt. 78. Sancțiuni aplicabile viceprimarilorArt. 79. Răspunderea aferentă actelor administrativeArt. 80. Secretarul general al municipiului

Capitolul IX. DISPOZIŢII FINALE

Dokumentumok