×
Consiliul Local Satu Mare
Regulament

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL SATU MARE

ANEXA nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 136/27.08.2020


Regulament de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

 

CUPRINS

Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Obiectul de reglementare
Art. 2. Definiții generale

Capitolul II. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
Art. 3. Structura consiliului local
Art. 4. Constituirea consiliului local
Art. 5. Validarea mandatului de consilier local şi depunerea jurământului
Art. 6. Declararea consiliului local ca legal constituit
Art. 7. Organizarea alegerilor parțiale
Art. 8. Validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local

Capitolul III. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOC AL

Secțiunea 1. Președintele de ședință
Art. 9. Președintele de ședință
Art. 10. Atribuţiile președintelui de ședință
Secțiunea a 2-a. Viceprimarul/viceprimarii unității administrativ-teritoriale
Art. 11. Rolul, numirea şi eliberarea din funcție a viceprimarului
Art. 12. Exercitarea temporară a atribuțiilor primarului de către viceprimar
Secțiunea a 3-a. Comisiile de specialitate
Art. 13. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
Art. 14. Atribuţiile comisiilor de specialitate
Art. 15. Președintele şi secretarul comisiei de specialitate
Art. 16. Funcționarea comisiilor de specialitate
Art. 17. Comisiile speciale şi comisiile mixte

Capitolul IV. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Secțiunea 1. Rolul şi atribuţiile consiliului local
Art. 18. Mandatul consiliului local
Art. 19. Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleșilor locali
Art. 20. Atribuţiile consiliului local
Secțiunea a 2-a. Funcționarea consiliului local
Art. 21. Tipurile de ședințe ale consiliului
Art. 22. Convocarea ședințelor consiliului local
Art. 23. Ordinea de zi
Art. 24. Proiectele de hotărâri ale consiliului local
Art. 25. Cvorumul ședințelor consiliului local
Art. 26. Desfășurarea ședințelor consiliului local

Secțiunea a 3-a. Procedura de vot
Art. 27. Adoptarea hotărârilor consiliului local
Art. 28. Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local
Secțiunea a 4-a. Comunicarea hotărârilor consiliului local
Art. 29. Acte administrative adoptate de consiliul local
Art. 30. Comunicarea şi aducerea la cunoștință hotărârilor consiliului local
Art. 31 Hotărârile consiliului local cu caracter normativ
Art. 32. Hotărârile consiliului local cu caracter individual
Art. 33. Verificarea legalității actelor administrative
Secțiunea a 5-a. Dispoziții privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâri
Art. 34. Iniţiativa cetățenească
Art. 35. Principii și reguli în asigurarea transparenței decizionale de către consililul local în raporturile cu cetățenii
Art. 36. Adunările cetățenești

Capitolul V. DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 37. Situațiile de dizolvare a consiliului local
Art. 38. Referendumul local
Art. 39. Organizarea referendumului local
Art. 40. Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului
Art. 41. Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

Capitolul VI. DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Secțiunea 1. Exercitarea mandatului de consilier local
Art.42. Mandatul aleșilor locali
Art. 43. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale
Art. 44. Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali
Art. 45. Suspendarea mandatului de consilier local
Art. 46. Suspendarea mandatului viceprimarului
Art. 47. Încetarea mandatului de consilier local
Art. 48. Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier
Secțiunea a 2-a. Drepturile aleșilor locali
Art. 49. Legitimația şi semnul distinctiv ale aleșilor locali
Art. 50. Protecția aleșilor locali
Art. 51. Grupurile de consilieri locali
Art. 52. Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anterior
Art. 53. Indemnizația
Art. 54. Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative
Art. 55. Transportul
Art. 56. Formarea profesională
Art. 57. Accesul la informații
Art. 58. Dreptul la asociere
Secțiunea a 3-a. Obligațiile aleșilor locali
Art. 59. Respectarea legii
Art. 60. Participarea la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate
Art. 61. Buna-credință şi fidelitatea
Art. 62. Probitatea şi discreția profesională
Art. 63. Cinstea şi corectitudinea
Art. 64. Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali
Art. 65. Transparenţa activității

Capitolul VII. INCOMPATIBILITĂŢILE ALEŞILOR LOCALI ŞI CONFLICTUL DE INTERESE

Art. 66. Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar şi de consilier local
Art. 67. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcţia de viceprimar şi de consilier local
Art. 68. Declarația de interese şi declarația de avere
Art. 69. Sancțiuni pentru nedepunerea declarației de avere şi a declarației de interese

Capitolul VIII. RĂSPUNDEREA ALEŞILOR LOCALI

Art. 70. Tipurile de răspundere a aleșilor locali
Art. 71. Răspunderea consilierilor locali
Art. 72. Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
Art. 73. Avertismentul
Art. 74. Chemarea la ordine
Art. 75. Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală
Art. 76. Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate
Art. 77. Aplicarea sancțiunilor
Art. 78. Sancțiuni aplicabile viceprimarilor
Art. 79. Răspunderea aferentă actelor administrative
Art. 80. Secretarul general al municipiului

Capitolul IX. DISPOZIŢII FINALE

Documente