Secretar general
Racolța Mihaela Maria

Racolța Mihaela Maria

Secretar general

Secretarul general al municipiului Satu Mare este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora.


Printre atribuţiile secretarului general se numără:

  • avizarea proiectelor de hotărâri şi contrasemnarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului şi a  hotărârilor consiliului local,
  • participarea la şedinţele consiliului local
  • asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
  • asigurarea procedurilor de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local
  • asigurarea pregătirii lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative
Documente