Secretar general
 • secretar@primariasm.ro
 • 0261807505

Racolța Mihaela Maria

Secretar general

Secretarul general al municipiului Satu Mare este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice, ce asigură respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere şi adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul acestora.


Printre atribuţiile secretarului general se numără:

 • avizarea proiectelor de hotărâri şi contrasemnarea pentru legalitate a dispoziţiilor primarului şi a  hotărârilor consiliului local,
 • participarea la şedinţele consiliului local
 • asigurarea gestionării procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 • asigurarea procedurilor de convocare a consiliului local, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local
 • asigurarea pregătirii lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative
Documente
 • SOLICITARE AUDIENŢĂ
  Primar, Viceprimari, Secretar general, Administrator public


  Stimată(e) Doamnă(Domn),

  În interesul economisirii timpului dumneavoastră şi al eficienţei noastre, vă rugăm respectuos să completaţi următoarele date:

  Solicit audienţă:

  Câmp obligatoriu*

  Subsemnatul declar prin prezenta că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru îndeplinarea atribuțiilor legale ale instituției. Am luat la cunoștință că datele mele de mai sus și din actele anexate vor fi prelucrate de Primăria Satu Mare cu respectarea prevederilor Regulamentelor (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  Acte necesare:
  • Răspunsul care v-a nemulţumit
  • În lipsa răspunsului numărul de înregistrare a petiţiei
  • Alte documente prin care doriţi să vă susţineţi punctul de vedere