×
informații pentru PERSOANEle FIZICE
Impozitul pe clădiri

ÎNREGISTRAREA ÎN EVIDENȚA FISCALĂ A CLĂDIRII

În termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, extinderii, îmbunătățirii, distrugerii parțiale a clădirii, schimbării domiciliului, a numelui și prenumelui etc.,proprietarul va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.

1. Declarație:
Formularul : Model ITL-001 se gasește aici .

2. Actul de dobândire al imobilului, care poate fi :

În cazul transferului de proprietate : Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb; Certificat de moştenitor; Act de donaţie; Act de partaj; Contracte de fiducie; Contract de dare în plată; Dispoziţie de retrocedare; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească; Contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului .
În cazul clădirii nou construite : Autorizaţie de construire +proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor SAU proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
Declaraţie notarială (pentru cele construite fără autorizaţie)
În cazul clădiriilor proprietate publică/privată a statului/U.A.T.,  concesionate, închiriate, date în administrare ori folosinţă : Contract de concesiune; Contract de închiriere; Contract de comodat; Hotărârea consiliului local/judeţean privind darea în administrare sau folosinţă + protocol/proces verbal de predare-primire

3. Schița imobilului (casei/apartamentului ) / Memoriul tehnic (case noi): pe toate nivelurile, cu dimensiunile exterioare.
4. Certificat de performanță energetică: pentru clădiri cu contract V/C sau PV recepție.
5. Act de identitate: pentru coproprietari/împuternicit
6. Împuternicirea: dacă depunerea documentelor nu este realizată de proprietar (în original). Formularul poate fi găsit aici .


SCĂDEREA DIN  EVIDENȚA FISCALĂ A CLĂDIRII

În termen de 30 de zile inclusiv de la data înstrăinării,  demolării, distrugerii parțiale a clădirii proprietarul va depune o declarație la care va anexa documente doveditoare.

1. Declarație:
Formularul : Model ITL-001 se gasește aici .

2. Actul de înstraăinare al imobilului, care poate fi :

În cazul transferului de proprietate : Contract de vânzare-cumpărare; Contract de schimb;Act de donaţie; Act de partaj; Contracte de fiducie; Act de adjudecare; Hotărâre judecătorească; Contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului .

În cazul demolării :  Autorizaţie de demolare +proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desființare;  Declaraţie pe propriea raspundere (pentru cele autodemolate sau demolate fără autorizaţie)

3. Act de identitate: pentru coproprietari/împuternicit
4. Împuternicirea: dacă depunerea documentelor nu este realizată de proprietar (în original). Formulraul poate fi găsit aici .

Declaratiile pot fi depuse și în format electronic pe platforma online de comunicare cu cetățenii, de către contribuabilii care au solicitat și și-au activat accesul pe platforma online.