×
informații pentru PERSOANEle FIZICE
IMPOZITUL PE TEREN

Înregistrarea fiscală a terenurilor PERSOANE FIZICE

Documentele necesare pentru declarare :

    Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul  persoanelor fizice (formular tip) - Model  ITL – 003/2016

    Actul de dobândire:  contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificat de moştenitor, sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă, act de adjudecare, act de partaj, titlu de proprietate, procesul-verbal de punere în posesie, fişe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de consiliile locale potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate.

    Planurile/schițele cadastrale - din care să rezulte suprafaţa – copie/original

    Extras CF

    Contracte de concesiune ,închiriere, administrare,folosință, sau orice alte documente justificative în care se precizează suprafața terenului

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind terenurile, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă a terenurilor, se realizează de către contribuabili prin depunerea unor declaraţii la care se anexează copii după acte, certificate de conformitate cu originalul, conform prevederilor art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă proprietatea persoanelor asupra terenurilor în cauză sau schimbarea respectivă, după caz, vizată de Biroul Agricol și fond funciar din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

Documentele vor fi prezentate în original şi copie ,,conformă cu originalul”

Formularele tip sunt puse la dispoziţia contribuabilului în mod gratuit la sediul D.I.T.L. sau pot fi descărcate de pe site-ul Primăriei Satu Mare , click aici .