ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 23.11.2023
ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 23.11.2023
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 23.11.2023, ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 990/16.11.2023

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 26.10.2023

 

2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 07.11.2023

 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna decembrie 2023 Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către APASERV SATU MARE S.A. a unui credit pe termen scurt de 10.000.000 lei pentru Proiectul ”Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ale APASERV SATU MARE prin utilizarea sursei de energie regenerabilă” finanțat prin Programul SMEs Growth Programme, Energy Programme în România - Innovation Norway. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către APASERV SATU MARE S.A. a unui credit pe termen lung de 41.600.000 lei pentru rata forfetară aferentă Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020 Cod SMIS 123241. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către APASERV SATU MARE S.A. a unui credit pe termen scurt de 18.000.000 lei pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020 Cod SMIS 123241 și pentru  Proiectul „Instalare centrale electrice fotovoltaice și racordare la instalații electrice de utilizare pentru APASERV SATU MARE, Etapa 1”, cod MySMIS 158455. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


  
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către APASERV SATU MARE S.A. a unui credit pe termen scurt de 50.000.000 lei pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020 Cod SMIS 123241 și pentru Proiectul „Instalare centrale electrice fotovoltaice și racordare la instalații electrice de utilizare pentru APASERV SATU MARE, Etapa 1”, cod MySMIS 158455. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


  
8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

9. Proiect de hotărâre privind avizarea la nivelul operatorului economic Transurban S.A. Satu Mare a unor măsuri organizatorice și economico-financiare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

13. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.11/26.01.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri în cadrul Comisiei de evaluare a activității manageriale a directorului Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z- Zonă de locuit - locuințe individuale, amplasament: str. Căprioarei pe parcelele de la nr. cad. 183040 până la nr. cad. 183056, cu lotizare în Municipiul Satu Mare  pe imobilele identificate cu nr. cad. 183040, nr. cad. 183041, nr. cad. 183042, nr. cad. 183043, nr. cad. 183044,  nr. cad.183045, nr. cad. 183046, nr. cad. 183047, nr. cad. 183048, nr. cad.183049, nr. cad. 183050, nr. cad. 183051, nr. cad. 183052, nr. cad.183053, nr. cad. 183054, nr. cad. 183055 și nr. cad.183056. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z – Construire locuință unifamilială S+P+1, nr. cad.162822, acceptarea ofertei de donație și introducerea terenului în intravilan. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z – modificare PUZ  Centru vechi – P-ţa Libertăţii. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea reintroducerii în extravilan a terenului cu număr cadastral 161094 în suprafață totală de 342.741 mp. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 294/28.09.2023. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în Municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023, ca urmare a modificărilor legislative impuse de O.U.G nr. 133/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale pentru proiectul ,,Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

25. Proiect de hotărâre privind etapizarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din Municipiul Satu Mare” finanțat în cadrul POR 2014-2020. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

26. Proiect de hotărâre privind etapizarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou din Municipiul Satu Mare” finanțat în cadrul POR 2014-2020. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

27. Proiect de hotărâre privind etapizarea proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Somesului între cele 2 poduri în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate” finanțat în cadrul POR 2014-2020. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare, Sătmărel – Zona 1”, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, Sătmărel - Zona 2, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

30. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție: „Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ''Reabilitarea clădirii Hotel Sport, situată pe strada Mileniului nr. 25''. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire Centru de zi pentru seniori situată în Municipiul Satu Mare strada Parcului nr. 1”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării spre finanțare de către Direcția de Asistență Socială Satu Mare a propunerii de proiect ,,Îmbătrânire Activă și Implicare Comunitară″ finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială ( PoIDS) 2021-2027. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

34. Proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Tămășan-Ilieș Cristina-Marina, viceprimar al Municipiului Satu Mare, ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producția anului 2024, provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea recoltării, a modului de valorificare și a prețului pentru o cantitate de 89,83 mc masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

37. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol electronic al Municipiului Satu Mare în perioada 01.08.2023- 31.10.2023. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării prin închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru imobilul situat în Satu Mare, str. Inăului nr. 30. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

40. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat prin certificatul de urbanism nr.444/30.06.2023. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării a unei construcții situate în Municipiul Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 1. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

42. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren înscris în CF nr. 14210 Satu Mare sub  nr. top 4384/16 și vânzarea suprafeței de 174 mp rezultată în urma dezlipirii. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 14. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Wolfenbüttel nr. 42. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Ștrandului nr. 9. Inițiator proiect: viceprimar Tămășan-Ilieș Cristina

 

46. Diverse -Informări consiliul local
 

                                                         Primar,
                                                  Kereskényi Gábor   

Documente