×
Carte de identitate
Expirarea termenului de valabilitate

Documente necesare: 

  •    cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  •    actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
  •    certificatul de naştere al solicitantului, original şi copie;*
  •    certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  •    certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ (definitivă/irevocabilă), original şi copie;**
  •    documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie. Se are în vedere următoarea ordine de priorități: 

a)    extras de carte funciară (să fie obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunrii cererii și poate fi prezentat și în format electronic) sau acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificat de moştenitor etc);

b)    documentul eliberat de autoritatea administrației publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul figurează înscris în registrul agricol cu imobil cu destinație de locuință. Acest document poate fi preluat doar în situația în care nu poate fi prezentat niciunul dintre documentele prevăzute la lit. a). 

        Atunci când persoana care solicită eliberarea actului de identitate declară că are domiciliul într-un imobil care este proprietatea altei persoane, proprietarul, în calitate de găzduitor, trebuie să îsi dea consimțământul de primire în spațiu și să prezinte documentul cu care face dovada dreptului de proprietate.         

       Consimțământul găzduitorului ori al reprezentantului legal/persoanei împuternicite se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, a personalului consular.

        În situația în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi data cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declaratia de primire in spatiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare 

  •  documentul care face dovada achitării taxei de 7 lei, reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

 * Dacă la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul de naștere sau de căsătorie, întrucât nu îl/le mai deține, se poate depune o cerere pentru procurarea certificatului/certificatelor de stare civila.

** În situația în care la depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecatorească de divorț ori certificatul de naștere/căsătorie cu mențiunea de divorț, întrucăt nu mai deține un astfel de document, odată cu cererea pentru eliberarea actului de identitate solicitantul poate depune și o cerere pentru eliberarea unui certificat de naștere/căsătorie cu mențiunea de divorț. 

Documente