×
Carte de identitate
Primul act de identitate la dobândirea/redobândirea cetățeniei române

Persoanele care au dobândit/redobândit cetățenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate, personal, la Serviciul de Evidență a Persoanelor pe raza căruia locuiesc, însoțită de următoarele documente:

  • certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, original si două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani, dovada cetățeniei române se face cu certificatul de cetățenie română sau, după caz, cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;
  • certificatele de stare civilă românești ale solicitantului, de naștere și, după caz, de căsătorie, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, original și copie; în cazul în care cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite in străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  •  extrasul de carte funciară sau documentul, în original și fotocopie, cu care se face dovada adresei de domiciliu;
  • un document cu fotografie, în baza căruia solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin ori, după caz, permisul de ședere, original și copie;
  • dovada achitării contravalorii actului de identitate;
  • documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate, original și copie, după caz.
Documente