×
PROIECTE MARI
DOCUMENTE STRATEGICE
DOCUMENTE STRATEGICE

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ  

Raport de Specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025. În conformitate cu reglementările UE, existenţa unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivel local constituie condiţia de bază pentru acordarea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a Programului Operaţional Regional 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.În Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se menţionează faptul că FEDR sprijină dezvoltarea urb. ană durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează zonele urbane.În acest sens, Strategia Integrată de dezvoltare urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 a fost elaborată ţinând cont de prevederile Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Durabile publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.Documentul îşi propune să contureze o viziune coerentă asupra viitorului acestui oraş, o viziune care să aibă astfel şanse sporite de a atrage finanţare naţională sau europeană şi care să se bucure de atât de necesarul sprijin al comunităţii.

Lucrarea cuprinde 6 secţiuni:
1) Contextul urban şi identificarea principalelor probleme şi provocări la nivel local;
2) Prezentarea pe scurt a strategiilor şi politicilor sectoriale existente, relevante (la nivel local, regional şi naţional) pe care se bazează elaborarea SIDU;
3) Analiza SWOT;
4) Viziune; Axe Prioritare; Priorităţi de investiţii şi obiective specifice; Portofoliu de proiecte şi calendar de implementare;
5) Implementarea, monitorizarea şi evaluarea SIDU;
6) Cadrul partenerial pentru elaborarea şi implementarea SIDU
Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016-2025.

Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025

Municipiul Satu Mare se află în faţa unei noi etape de dezvoltare şi este preocupat de creşterea gradului de absorbţie a fondurilor structurale pentru perioada de programare 2014 - 2020, precum şi de maximizarea impactului acestora. O condiţie esenţială pentru atingerea obiectivelor de progres este analiza problemelor cu care se confruntă comunitatea, inventarierea aspiraţiilor de dezvoltare, conturarea unei viziuni şi elaborarea unei strategii de natură să permită exploatarea potenţialului identificat într-o manieră integrată şi eficientă.
În acest sens, a fost elaborată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 în conformitate cu prevederile Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Durabile publicat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi cu ale Regulamentului (UE) nr. 1301/2013.
Procesul de planificare strategică a generat un document capabil să susţină eficientizarea administrării oraşului, care respectă principiile dezvoltării sustenabile şi asigură coerenţa şi concordanţa cu politicile regionale, naţionale şi europene. Având în vedere faptul că una dintre condiţiile pentru accesarea de fonduri comunitare nerambursabile în această perioadă de programare va fi aceea ca proiectele propuse de către municipalităţi să fi fost incluse într-o astfel de strategie integrată de dezvoltare urbană, propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre. 

 

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare
Abordarea dezvoltării urbane durabile, prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013, este implementată în România prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, în cadrul căruia a fost definită Axa prioritară 4 intitulată Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Una dintre condiţiile de bază pentru finanţarea proiectelor prin intermediul Priorităţii de investiţii 4.1 - mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile o constituie fundamentarea investiţiilor propuse în cadrul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), dezvoltate la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ. În acest sens, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare a fost elaborat ţinând cont de prevederile 43¹ şi art. 46¹ din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora planul de mobilitate urbană este „instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor."
În procesul de elaborare a acestei documentaţii s-a respectat conţinutul-cadru prezentat în articolele 15 şi 16 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, precum şi ale Anexei 6 a documentului care prezintă structura detaliată a PMUD.Având în vedere cele de mai sus, propun spre aprobarea Consiliului Local Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare.  

Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare 
În 2011, Comisia Europeană a adoptat Carta Albă privind transporturile. Documentul prezintă o foaie de parcurs pentru 40 de iniţiative concrete, implementate până în 2020, care vor contribui la creşterea mobilităţii, înlăturarea barierelor majore în domenii-cheie, reducerea consumului de combustibil şi creşterea numărului de locuri de muncă. În acelaşi timp, propunerile sunt realizate pentru a reduce dependenţa Europei de importurile de petrol şi pentru a reduce emisiile de carbon în transport cu 60% până în 2050. Astfel, ţintele principale de atins până în 2050 includ:
• dispariţia progresivă a utilizării autovehiculelor care folosesc combustibil convenţional în oraşe;
• utilizarea în pondere de 40% a combustibililor de tip durabil, cu emisii reduse de carbon în domeniul aviaţiei; reducerea cu cel puţin 40% a emisiilor de carbon în transporturi;
• transportul feroviar şi naval să preia 50% din călătoriile de distanţă medie realizate pe căi rutiere;
• Toate acestea vor contribui la o reducere de 60% a emisiilor de carbon în transporturi.În context urban, Carta Albă stabileşte o strategie mixtă implicând amenajarea teritoriului, sisteme de tarifare, servicii eficiente de transport public şi infrastructură pentru modurile de transport nemotorizat. Documentul recomandă ca oraşele care depăşesc o anumită dimensiune să dezvolte planuri de mobilitate urbană, pe deplin corelate cu strategii integrate de dezvoltare urbană. În acest sens, la nivelul municipiului a fost elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă în conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016.Având în vedere faptul că, în această perioadă de programare, una dintre condiţiile pentru accesarea de fonduri comunitare nerambursabile prin intermediul Priorităţii de investiţii 4.1 - mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile va fi aceea ca proiectele propuse de către municipalităţi să fi fost incluse într-un astfel de plan de mobilitate urbană durabilă, propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre. 

 

STRATEGIA ENERGETICĂ A MUMICIPIULUI SATU MARE

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei energetice a Municipiul Satu Mare 2021-2030.

Strategia Energetică a Municipiului Satu Mare este un document strategic, strâns corelat cu celelalte documente ale Municipiului Satu Mare, privind eficiența energetică, documente precum Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă și Programul anual de îmbunătățire a eficienței energetice. 
Strategia are ca principal scop de a crește eficiența energetică la nivelul Municipiului, de a reduce dependența de combustibili fosili și de a folosi ca alternativă resursele regenerabile de energie, pentru o securitate energetică ridicată și o economie sustenabilă și durabilă.
Prin acest document Municipiul Satu Mare se aliniază tendințelor altor municipii atât din România, dar și din alte țări, de a combate efectele schimbărilor climatice. Politicile climatice și de mediu, sunt acțiuni centrate pe reducerea emisiilor de GES și pe schimbarea atitudinilor oamenilor spre „energii verzi”, fapt care constituie un al alt factor determinant, care influențează comportamentul investițional și tiparele de
consum în sectorul energetic.
În urma aderării UE la Acordul de la Paris și odată cu publicarea Strategiei Uniunii Energetice, Uniunea și-a asumat un rol important în privința combaterii schimbărilor climatice, prin cele 5 dimensiuni principale: securitate energetică, decarbonare, eficiență energetică, piața internă a energiei și cercetare, inovare și competitivitate. Astfel, Uniunea Europeană s-a angajat să conducă tranziția energetică la nivel global, prin îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Acordul de la Paris privind schimbările climatice, care vizează furnizarea de energie curată în întreaga Uniune Europeană. Pentru a îndeplini acest angajament, Uniunea Europeană a stabilit obiective privind energia și clima la nivelul anului 2030, după cum urmează:

- Obiectivul privind reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990;
- Obiectivul privind un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030;
- Obiectivul privind îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030; 
- Obiectivul de interconectare a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030.

Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică.
Actualizăm Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, în baza căruia municipalitatea va putea accesa fonduri europene pentru perioada 2023-2030.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Satu Mare este un document strategic, conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel de viață ridicat.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea mobilității transfrontaliere a persoanelor și bunurilor pentru a crea o platformă durabilă de cooperare.
Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția de Asistență Socială Satu Mare au întocmit Strategia de Dezvoltare a Domeniului Social 2021-2027 și Planul de acțiune privind serviciile sociale, documente care au fost prezentate reprezentanților ONG-urilor sociale.